โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 22 ม.ค.64)

Online Training การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 22 ม.ค.64)

 

การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

(Service Management Based on CRM)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

22 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

 

หลักการและเหตุผล

          การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน  เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ” จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์:
     1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการบริการบนพื้นฐานของการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
    1. ความสำคัญ และ ความหมายของ CRM ในมุมมองของลูกค้า และ ธุรกิจ
    2. ความต้องการ และ ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย (ธุรกิจ)
    3. การออกแบบมาตรฐานการบริการจากกระบวนการทำงานของบริษัทฯ
        1. ก่อนการขาย
        2. ระหว่างการขาย
        3. หลังการขาย
    4. กิจกรรม “การสร้างมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ” พร้อมนำเสนอ
    5. การบริหารการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัส
        1. การปฏิบัติเมื่อพนักงานพบลูกค้า
        2. การปฏิบัติเมื่อให้ลูกค้ารอ
        3. การปฏิบัติเมื่อลูกค้าขอข้อมูล
        4. การปฏิบัติเมื่อลูกค้าชำระเงิน
        5. การปฏิบัติเมื่อต้องส่งลูกค้าต่อไปยังผู้อื่น
     6. กิจกรรม “แนวทาง การพัฒนาพนักงานบริการ เพื่อส่งมอบความประทับใจ”
     7. ตัวอย่าง รูปแบบระบบการบริการอย่างมืออาชีพของธุรกิจอื่น
     8. กิจกรรมระดมสมอง: “รูปแบบการบริการของบริษัทฯ”
     9. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
         1. การจัดทำระบบการจัดการข้อร้องเรียน
         2. การจัดการหน้างาน
         3. ระบบ Call center ของบริษัท
         4. การนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
    10. กิจกรรม: “ระดมปัญหาการบริการและการแก้ไข”

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน


วิธีการชำระเงิน
:
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

15 มกราคม 2564

ผู้ชม 574 ครั้ง

Engine by shopup.com