โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training Project Management (อบรม 15 ก.พ.64)

Online Training Project Management (อบรม 15 ก.พ.64)

Project Management

  

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

  

15 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

 

 

หลักการและเหตุผล
           การวางแผนและบริหารโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและบริหารโครงการ จึงส่งผลให้การวางแผนและการบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ในที่สุด....ส่งผลถึงความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์องค์กร
           หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนและบริหารโครงการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนและบริหารโครงการได้
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: ความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการ
    1. ความหมายของงานบริหารโครงการ
    2. การทำความเข้าใจ...ทำความรู้จักงานบริหารโครงการ
    กิจกรรมระดมความคิด....การทำความเข้าใจการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้
    3. ปัจจัยสำคัญแห่งการบริหารโครงงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ
    4. แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำ Project อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้าง Project
    6. กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์

Module 2:  วางแผนการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ
    7. การวางแผน....เพื่อเขียนแผนชั้นเยี่ยมในการบริหารโครงการ
        - การวางแนวคิดโครงการ
        - การกำหนดขอบเขต
        - การกำหนดทรัพยากร....ทั้งคนและเวลา
        - การวางแผน โดยอาศัย  6’W + 1’H
    8. กิจกรรม Workshop: ปฏิบัติการวางแผนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย(ถ้ามีโครงการแล้วจะให้ทบทวนแผนโครงการ)

Module 3: การดำเนินและบริหารโครงการ และ แก้ปัญหา
    10. การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จุดวิกฤติ (Critical Points)
    11. การรับมือกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมาย
    12. การจัดระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ
    13. การติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
    14. กิจกรรม Workshop : การดำเนินการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
    15. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com