โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 2 ก.พ.64)

Online Training เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 2 ก.พ.64)

เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

2 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

 

หลักการและเหตุผล

          พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ หรือ ตกม้าตายในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อหน้าลูกค้า แม้ว่าผู้นำเสนอ จะทำได้ดีเพียงใดก็ตาม สาเหตุหลักเกิดจากผู้นำเสนอไม่ทราบหลักการและขาดประสบการณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความสามารถในการขายตัวเองก่อนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ การมีบุคลิกภาพที่ดีในระหว่างการนำเสนอที่สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้า การเรียงเนื้อหาสับสน รวมทั้งขาดเทคนิคในการใช้สื่อโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า ผู้นำเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธาจากลูกค้าได้ การนำเสนอจึงจำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง การนำเสนอในครั้งนั้นจึงจะสร้างการยอมรับจากลูกค้า ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเบื้องหน้า  และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการปิดการขาย ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง
          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ การเตรียมสื่อ PowerPoint Presentation ในการนำเสนอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตอบคำถามและข้อโต้แย้งของลูกค้า  เป็นต้น พร้อมกับ จะได้ฝึก “ศิลป์” หรือทักษะในการนำเสนอ ฝึกทักษะการพูดและการฟังลูกค้า รวมถึงการเน้นย้ำและโน้มน้าวความสนใจของลูกค้าให้เห็นความสำคัญของคุณค่า (Values) ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนออย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
     2. เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอรวมถึงการจัดทำ Presentation ด้วย Power point ให้น่าสนใจแบบมืออาชีพ
     3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการนำ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายในการขาย

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. การวิเคราะห์ลูกค้า / ผู้ฟัง
     2. แนวคิดการนำเสนอในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ
     3. เป้าหมายของการนำเสนออย่างเหมาะเจาะกับกลุ่มลูกค้า/ผู้ฟัง
     4. การวางกลยุทธ์ในการนำเสนออย่างได้ผล
         - การวางแผนและการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
         - การจัดองค์ประกอบของการนำเสนอ
         - ข้อปฏิบัติของผู้นำเสนอ
         - สื่อในการนำเสนอ
         - การตอบข้อซักถาม-เทคนิคการลดความกดดันจากการนิ่งของลูกค้า
         - การฝึกซ้อมการนำเสนอ
     5. การเตรียมบุคลิกภาพก่อนนำเสนอ
     6. การสร้างความต้องการให้โดนใจลูกค้า และการโน้มน้าวการตัดสินใจ
         - กิจกรรม: นำเสนอ
     7. เทคนิคการค้นหาสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
     8. สิ่งที่ควรปฏิบัติในการนำเสนอ
     9. การตรวจสอบและประเมินผลการนำเสนอ
     10. เทคนิคการพัฒนาตนเองในการนำเสนอ
     11. กิจกรรม : นำเสนออย่างมืออาชีพ ภายหลังการฝึกฝน

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 562 ครั้ง

Engine by shopup.com