โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0 (อบรม 8 ก.พ.64)

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0 (อบรม 8 ก.พ.64)

 

นักบริการมืออาชีพยุค 4.0
SMART SERVICE INNOVATION Era 4.0

  

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
 และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  

8 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                            * สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการบริการให้เกิดคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการ
      2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินงานระบบการบริการเชิงรุกแบบ 4.0 และสามารถออกแบบกิจกรรมการบริการให้ครบเต็มระบบ รวดเร็วและทันสมัย นำไปปฏิบัติ การประเมินผลดำเนินงาน และการปรับปรุงระบบบริการได้อย่างต่อเนื่อง
      3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพด้านบริการอย่างมืออาชีพ 4.0

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. การพัฒนาตนเองให้ใจด้านการบริการเชิงรุกตั้งแต่ยุค 0, 3.0 ถึง 4.0
     2. ปัจจัยสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศกับการพัฒนาธุรกิจบริการ 0
     3. การบริหารจัดการด้านการบริการเชิงรุกเน้นการปฏิบัติ 4 ด้าน
         - การวางแผนการบริการ
         - ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
         - การบริการด้วยหัวใจ
         - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     4. กลยุทธ์การบริการและการเสริมสร้างมาตรฐานการบริการแบบ 3I
         - Involve รวมทุกการสื่อสารเพื่อประสบการณ์ของลูกค้า
         - Integrate ออกแบบการบริการให้ครบ
         - Improve วัดผลบริการดี และข้อร้องเรียน
     5. WORKSHOP : ฝึกกิจกรรมการออกแบบบริการแบบ 0 (Service Design)
     6. แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการแบบเชิงปฏิบัติการ
         - การบริหารการบริการขององค์การให้มีคุณภาพ
         - การปฏิบัติงานบริการของพนักงานที่มีคุณภาพ
         - การรับรู้คุณภาพของการบริการของลูกค้า
      7. การติดตามประเมินผล มาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
      8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

22 มกราคม 2564

ผู้ชม 110 ครั้ง

Engine by shopup.com