โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 15 มี.ค.64)

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 15 มี.ค.64)

 

นักขาย 360 องศาวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

 

15 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ อย่างรอบทิศ 360 องศา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย   ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360 องศา โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั้ง Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขายอย่างรอบทิศทาง 360 องศา
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายใหม่ ๆ เพื่อพิชิตยอดขาย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย

1. เปิดการขายกับลูกค้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข
2. ฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น
3. กิจกรรม เปิดการขาย กับ ลูกค้าในหลากมิติ
4. สวมวิญญาณ การถาม ด้วยคำถามอย่างมีคุณภาพ
         - 5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!
5. เรียนรู้ 8 เทคนิค การนำเสนอสินค้าอย่างตรงจุดและกระตุ้นต่อมอยากของลูกค้า
6. กิจกรรม นักขาย 360 องศา
7. สร้าง DNA ในการตอบคำถามและข้อโต้แย้ง ให้กับนักขาย
8. เรียนรู้ 2 * 4 เทคนิค ในการปิดการขาย 
9. สร้างพลังและไฟในตัวนักขาย
10. กิจกรรม สร้างพลังนักขายให้โชติช่วง
11. ปัญหาในการขาย และ การแก้ปัญหา อย่างมีระบบ
12.สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
  เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 646 ครั้ง

Engine by shopup.com