โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร Modern Business Management (อบรม 11 ก.พ.64)

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 11 ก.พ.64)

 

Modern Business Management
(การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร)    

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

  

11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


หลักการและเหตุผล
           ในยุคสมัยใหม่ที่การแข่งขันทางธุรกิจนั้นสูงขึ้น ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์ให้เป็นองค์กรยุคใหม่  การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้อง รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ ผู้บริหาร ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างประสิทธิให้กับองค์กร การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้  เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนเพื่อให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
      1. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart)
          - สร้างวัฒนธรรมฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา
      2. การปลูกฝังภาวะผู้นำให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำตัวเองได้ (Self – directed)
          - หาความกลัวในใจลูกน้อง....ที่ทำให้ไม่กล้านำ ไม่กล้าคิด
          - กระตุกกระตุ้น....ความเป็นผู้นำในตัวลูกน้อง
      3. การสร้างจิตสำนึกสร้างรายได้ให้องค์กร  (Revenue)
          - การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
          - การพัฒนาฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้เป็นผู้นำแห่งการสร้างรายได้
          - การวางแผนและแก้ปัญหาในงานบริการเพื่อสร้างความประทับให้กับลูกค้า
          - การสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัย (Safety First)
      4. กิจกรรม Workshop  การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

Module 2 การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
      5. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่า
          - มองให้ออก มองให้เป็น ระหว่าง “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน”
          - การเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
      6. การสรรหาและคัดเลือก “คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง !!!
      7. การพัฒนาลูกน้องให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
          - พัฒนาทักษะ
          - พัฒนาความรู้
          - ปลูกฝังทัศนคติ
          - การปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรม
          - การรักษาลูกน้องให้คงอยู่กับองค์กร
      8. กิจกรรม Workshop การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

Module 3 การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
     9. การสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
    10. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
    11. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
    12. กิจกรรม Workshop การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
    13. กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง เพื่อปรับปรุงองค์กร
    14. สรุปถาม-ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
โทรสาร  02-615-4479
เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


22 มกราคม 2564

ผู้ชม 105 ครั้ง

Engine by shopup.com