อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 12 เม.ย.64)

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 12 เม.ย.64)

PROACTIVE THINKING
(สร้างความคิดเชิงรุก = สร้างสุขในการทำงาน)

 

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร
วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ตำแหน่ง Assistant Manager
วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ

 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

12 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

        

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบัน การเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและภายนอก มักบั่นทอนกำลังใจและเวลาในการทำงาน ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาความคิดและทำงานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก จึงเป็นอาวุธหนึ่งที่พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือและต่อสู้กับปัญหาประจำวัน หากพนักงานสามารถพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก  ประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และผลของงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และความสุขในการทำงานย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอน

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองทั้ง การพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีต่างๆ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน การพัฒนาความคิดเชิงบวก รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีในการคิดเชิงรุก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเชิงรุก สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่นและมีความคิดเชื่อในด้านบวก โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: The Power of Thinking

1. รูปแบบของความคิดมนุษย์
2. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาความคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
3. ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆ ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
4. กิจกรรม Workshop: You are What You Think

Module 2Time for Change

5. วิธีการและการประยุกต์ใช้คิดเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
6. พัฒนาความคิดเชิงรุก ด้วย การปรับทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
7. เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง (Self Motivation)
8. กิจกรรม : Workshop “การสร้างกำลังใจให้ตนเองเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค”

Module 3: Proactive Result

9. ประโยชน์ของการคิดเชิงรุกต่อตนเองและองค์กร
10. กิจกรรม Workshop: กระตุกต่อมความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จ
11. เทคนิคการนำ ”ความคิดเชิงรุก” ไปใช้ให้สำเร็จ เปลี่ยนความคิด สู่การปฏิบัติ
12. สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

09 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 490 ครั้ง

Engine by shopup.com