โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 18 ก.พ.64)

Online Training การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 18 ก.พ.64)

การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์
ในงานขายและบริการ

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

 

หลักการและเหตุผล

             การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการทำงานประจำวันของทุกคน  เพราะการสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่ง .... ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน  .... ไม่ว่าจะเป็น พนักงานขาย  หรือ  พนักงานบริการ ล้วนต้องสื่อสารกับลูกค้า....    ด้วยภาษาการสื่อสารที่ ถูกต้อง .. ชัดเจน .. ตรงประเด็น .. และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หากบุคลากรมีประสิทธิภาพในการสื่อสารย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

              หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้ พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดได้อย่างถูกต้อง สามารถ สื่อสารเข้าใจและตรงวัตถุประสงค์ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีของการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ  ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1:   การสื่อสารด้วยภาษาพูดกับงานขายและบริการ
    1. ประเด็นสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาพูด
    2. องค์ประกอบของการสื่อสารด้วยภาษาพูด
    3. ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
       - ชัดเจน
       - กะทัดรัด
       - ได้ใจความ
       - เข้าใจง่าย
       - ตรงประเด็น
       - ตามเป้าหมาย
     4. อิทธิพลของภาษาพูดในโลกธุรกิจ  ....
        - งานขาย
        - งานบริการ
     5. กิจกรรม:  ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์
     6. กิจกรรม:  เทคนิคการสรรค์สร้างภาษาพูดให้ชัดเจน ... เข้าใจง่าย ... ตรงประเด็น

Module 2:   การพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาพูด
     7. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด
       - การฟัง
       - ทัศนคติ
       - บุคลิกภาพ
       - อุปสรรคและปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด
     8. กิจกรรม: วิธีการขจัดอุปสรรคและปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด
     9. กิจกรรม:  กรณีศึกษาการสื่อสารด้วยภาษาพูดที่เพิ่มขึ้นกับโลกธุรกิจ
    10. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

15 มกราคม 2564

ผู้ชม 82 ครั้ง

Engine by shopup.com