โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 2 ก.ย. 64)

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 2 ก.ย. 64)

 

Mindset Change to success 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

2 กันยายน 2564
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                     *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย

          หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและกล้า นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน
     2. เพื่อพัฒนาความรู้สึกจิตใจความนึกคิดไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและเกิดผลลัพธ์ที่ดีสู่องค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเข้าหาบุคคลที่ “Mindset” ไม่เหมือนกันได้
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน
     5. เพื่อตระหนักถึงผลดีต่อความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรมของตนและผู้อื่นจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าอบรมและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: Mindset Change
     1. เจาะแก่นแท้ให้ถึงก้นบึ้งของMindset
     2. ที่มาของMindset
     3. ผลของMindset ต่อ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิต
     4. กิจกรรม: Workshop “ล้วงลับ...Mindset ให้เป็นรูปธรรม”

 Module 2: ปรับ Mindset
     5. วิสัยทัศน์ใหม่....ของMindset
     6. กรณีศึกษา แนวคิดของผู้บริหารชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ
     7. วิธีการปรับMindset
     8. กิจกรรม: กรณีศึกษา“Mindset Change”

Module 3:  เปลี่ยน Mindset
     9. ค้นหาจุดเปลี่ยน.............ด้วยตัวเอง
     10. การปรับตัวเข้าหาบุคคลที่ “Mindset” ไม่เหมือนกัน
     11. มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิคH    I    P   O  
     12. กิจกรรม: “กระตุกวิญญาณ สร้างMindset ใหม่ให้ชีวิต”

Module 4: สู่การปฏิบัติ
     13. การอ่าน Mindset ของบุคคลคนที่เกี่ยวข้อง
          > หัวหน้า ทำความเข้าใจ Mindset ลูกน้อง เพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          > ลูกน้อง ทำความเข้าใจ Mindset หัวหน้า เพื่อทำงานให้ตรงใจหัวหน้า
          > พนักงานขาย ทำความเข้าใจ Mindset ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและสร้างโอกาสทางการขาย
     14. Action Plan ปฏิบัติการเปลี่ยนMindset
     15. เทคนิค5 ประการ.....ปกป้องการย้อนกลับไปที่เดิมของ Mindset
     16. สรุปคำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4477,086-318-3151-2

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

12 เมษายน 2564

ผู้ชม 738 ครั้ง

Engine by shopup.com