โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 ม.ค.64)

Online Training กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 ม.ค.64)

 

กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใครๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

22 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

 

                                               
หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบัน การจัดทำและเขียนรายงานการประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ........ เพราะรายงานการประชุมเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยบันทึกว่าที่ประชุมมีมติหรือความเห็นเป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องดำเนินการตามมติ หรือ ความเห็นที่ปรากฏในรายงานการประชุมอย่างไร ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเขียนรายงานการประชุมต้องมีทักษะด้านการฟัง การวิเคราะห์ การจดบันทึก และ การสรุปประเด็นสำคัญ จนสามารถถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นออกมาเป็นรายงานการประชุมได้
    หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการเขียนรายงานการประชุมโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง และ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ประยุกต์ขึ้นโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดทำและเขียนรายงานการประชุม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการจัดทำรายงานการประชุม และ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิค วิธีการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการประชุมได้โดยกระชับ และ เข้าใจง่ายในระยะเวลาอันสั้น
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการประชุม...เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล
   1.ความรู้ทั่วไปเรื่องการประชุม
   2.ระดับของการประชุม
      - ประชุมระดับองค์กร หรือ ระดับผู้บริหาร
      - ประชุมระดับฝ่าย/แผนก
      - ประชุมระดับปฏิบัติการ
   3.องค์ประกอบของการประชุมที่ผู้จัดทำรายงานประชุมจำเป็นต้องรู้ !!!
      3.1 เรื่องในการประชุม
         - วาระการประชุม (Agenda)
         - หัวข้อวาระการประชุม
         - สถานที่จัดประชุม
         - วันที่จัดประชุม
         - ระยะเวลาในการจัดประชุม
     3.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
         - ประธาน
         - เลขานุการ
         - ผู้เข้าร่วมประชุม
         - ผู้จดบันทึกการประชุม
         - ผู้สังเกตการณ์
         - อื่น ๆ
     3.3 อื่น ๆ เช่น รูปแบบห้อง เอกสารประกอบอื่นๆ สื่อที่ใช้ในการประชุม
   4.กิจกรรม Workshop เข้าใจเรื่องการประชุม เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล

Module 2: กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
   5.ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
   6.การเตรียมตัวและวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
      - ก่อนเขียน – เตรียมตัวและวางแผน
      - ขณะเขียน - เขียนอย่างตั้งใจ ลงรายละเอียด และ ทบทวน
      - หลังเขียน - พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น
   7.กิจกรรม Workshop: วางแผนการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม
   8.รูปแบบการจดบันทึกเพื่อเขียนรายงานการประชุม
      - การจดแบบละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
      - การจดแบบย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ 
      - การจดแบบสรุปในที่ประชุม
   9.ลักษณะของการเขียนรายงานการประชุมที่ดี
      - เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน เข้าใจง่าย
      - ข้อมูลครบไม่ตกประเด็นที่สำคัญ
      - ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน ตรงประเด็น
   10.สุดยอด 4 ทักษะจำเป็น !!! ที่ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องมี
      - การฟัง
      - การคิดวิเคราะห์
      - การเขียน / จดบันทึก
      - การสรุปความ
   11.กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติทักษะจำเป็น เพื่อการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
   12.เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
      - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการประชุม
      - การค้นหาและจับประเด็นสำคัญ
      - การเรียบเรียงเนื้อหาการประชุม
      - การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ เหมาะสม
   13.กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานการประชุม” 
   14.สรุปและทบทวนการเขียนรายงานการประชุมก่อนนำเสนอ
   15.ประเด็นและปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม
      - แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
   16.สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A )

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

วิธีการชำระเงิน :  
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง15 มกราคม 2564

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com