โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคสัมภาษณ์ (25 ม.ค.64)

Online Training กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคสัมภาษณ์ (25 ม.ค.64)

 

กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ
และเทคนิคสัมภาษณ์
(Recruiting System & Technique of Interview)

 

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)
อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

 

 

25 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา   
    1. เกริ่นนำสิ่งที่ธุรกิจต้องการ 3 S  กับ งาน HRM & HRD
    2. การสร้างกระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ
    3. นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชีพเป็นอย่างไร
    4. การหาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
    5. JD กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
    6. การนำ Competencyมาใช้เพื่อสร้างเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
    7. การRecruit ให้ได้ The Best Team
    8. เทคนิคการสื่อสารและตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม
    9. การวางแผนจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
   10. การเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์งานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ
   11.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง
   12.เครื่องมือช่วยประเมินการสัมภาษณ์และเครื่องมือคัดกรองประเมินผู้สมัครงานเพื่อการว่าจ้าง
   13.ระบบการจัดเก็บใบสมัครงาน
   14. Role Play การสัภาษณ์งานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปิดการสัมภาษณ์
   15. การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
   16. ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรในปัจจุบัน
             ถาม – ตอบ
      ของแถม  “ มองคนออก  บอกตนได้  เห็นคนชัด  ….ขั้นเทพ ”


ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

วิธีการชำระเงิน:
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 82 ครั้ง

Engine by shopup.com