โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (17 มี.ค.64)

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (17 มี.ค.64)

 

“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ”
(Welfare Committee Management)


 

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)
อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

 

 

17 มีนาคม 2564
  09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                            **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา   
ภาคเช้า
    1. สิทธิหน้าที่ของ นายจ้าง และ ลูกจ้างตามที่กฏหมายกำหนด
    2. แนวทางบริหารของนายจ้างที่พึงมีต่อคณะกรรมการสวัสดิการอารสวัสดิการตาม พ.ร.บ.รองแราน หมวด 7
    3.องค์ประกอบและบทบาทอำนาจหน้าที่ของนายจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการฯตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน หมวด 7 สวัสดิการ
    4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการ ที่คณะกรรมการสวัสดิการควรทราบ

ภาคบ่าย
    5. สวัสดิการแรงงาน คืออะไร ? ประเภทและหลักการรูปแบบกำหนดสวัสดิการในสถานประกอบการ
    6. ผลพวงวิถีใหม่จาก Covid – 19 ที่ธุรกิจต้องปรับตัวและคณะกรรมการสวัสดิการต้องทราบเพื่อให้ความร่วมมือร่วมหารือกับนายจ้างที่จะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปให้ได้อย่างไร?
    7. วิถีใหม่ในการปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงสวัสดิการในอนาคต และข้อกฏหมายที่ควรพึงระวัง
    8. กรณีเหตุสุดวิสัยว่างงาน สิทธิที่ลูกจ้างได้รับจาก พรบ.คุ้มครองแรงงาน ม.75 และจากประกันสังคมมีอะไรบ้าง ?
    9. ผลดี - ผลเสียการจัดตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ
    10.ปัญหาการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการที่คณะกรรมการสวัสดิการควรทราบ
    11. ถาม – ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

16 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com