โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training การจัดทำ Job Description V.4 บนพื้นฐาน KPI & Competency (อบรม 20 ม.ค.64)

Online Training การจัดทำ Job Description V.4 บนพื้นฐาน KPI & Competency (อบรม 20 ม.ค.64)

 

 

การจัดทำ Job Description V.4
บนพื้นฐาน KPI & Competency

 

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

 

20 มกราคม 2564
09.00 -12.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

 

หลักการและเหตุผล

        หนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) คือ การกำหนด Job ของหน่วยงานหรือกำหนดภารกิจหลักของฝ่าย/แผนกให้ชัดเจนด้วย Function Matrix  เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานราบรื่นไม่สะดุด หรือเกิดการเกียงงานขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างหน่วยงาน  แล้วนำภารกิจหนักมาเขียนเป็นหน้าที่งานหลักแต่ละของตำแหน่งในฝ่าย/แผนก ด้วย Modern Job Description ที่มี KPI และ Competency เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะเป็น 

 • การกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น ISO9001, IATF16949, ISO14001 เป็นตัน
 • สร้างความชัดเจนในหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับ Organization Chart
 • ใช้ในการสัมภาษณ์ ประเมินผล และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย KPI และ Competency
 • การสอนและแนะนำงาน /การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
 • การประเมินค่างาน (Job Evaluation : JE) และกำหนดค่างาน (Job Grade : JG) ในการกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสม
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทาง ด้วย Training Road Map, Individual Development Plan
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย Position KPIs และ Competency
 • การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

       หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและปรับปรุงขึ้นใหม่จากประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR กว่า 28 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาองค์กรง่าย ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วย Function Matrix และ Modern Job Description

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
     2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการจัดทำ Job ของหน่วยงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วย Function Matrix
     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการออกแบบและจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน ด้วย Modern Job Description) สมัยใหม่ที่มี Competency และมี KPI 
     4. สามารถนำ Function Matrix และ Modern Job Description ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    5. เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดียวกัน ลดการเกี่ยวงานและความขัดแย้งในการทำงาน
    6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี Functional Competency และ Managerial Competency  เหมาะสมกับการทำงาน และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไปตรงตามเป้าหมายขององค์กร 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่  1  :  Function Matrix เครื่องมือในการทวนสอบความถูกต้องชัดเจนของ Job Description

 • 3 ขั้นตอนในการจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix)
 • 4 แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์หา Key Job ของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Function Matrix ของฝ่ายงาน
 • การนำข้อมูลใน Function Matrix มาจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description) 

ส่วนที่  2  :  การพัฒนาองค์กร ด้วยการออกแบบและจัดทำ Modern Job Description Version 4.0        

 • การออกแบบและจัดทำ Modern JD Version 4.0 บนพื้นฐานของ KPI และ Competency ที่เชื่อมโยงและทวนสอบได้ชัดเจน
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์ม JD Version 4.0
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและปรับปรุงแบบฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส่วนที่  3  :  การเขียน/จัดทำ Modern Job Description บนพิื้นฐานของ Competency และ KPI

 • ตัวอย่างที่ 2 : การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดของงานด้วยพฤติกรรมการทำงานที่นิยมเขียนใน Modern JD
 • เทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน             
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs ของตำแหน่งงานใน JD
 • เทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน     
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่ งานและ Job KPIs 

ส่วนที่  4  :  การนำ Job Description ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ตัวอย่างที่ 3 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • ตัวอย่างที่ 4 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดค่าจ้าง
 • ตัวอย่างที่ 5 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Training Roadmap, OJT และ IDP
 • ตัวอย่างที่ 6 : การนำ Modern JD ไปใช้ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009
 • ตัวอย่างที่ 7 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 8 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการจัดทำ Career Path และ Succession Plan

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 990 .- บาท/ท่าน

 

วิธีการชำระเงิน:
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

15 มกราคม 2564

ผู้ชม 68 ครั้ง

Engine by shopup.com