โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 20 (อบรม 25 พ.ค.63)

หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 20 (อบรม 25 พ.ค.63)

 

ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 20
(Modern Training Management System : Training Management Module 1)

  

 

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

 

 

25 พฤษภาคม 2564
09.00 -12.00 น.
***St. James Hotel  สุขุมวิท 26  (สถานี BTS พร้อมพงษ์)
                                                                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

            ยุคของการเปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรม ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (KPI/OKR) รวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ?

             หากถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 30 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เสริมสร้างแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำ Training Road Map/Training Plan การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
     2. สามารถวิเคราะห์ Training Needs จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย Competency องค์กรของตนเองได้ชัดเจน
     3. สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารงานฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แบบนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพยุคใหม่

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่  1  :  แนวทางยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร 

 • พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร
 • การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Training KPIs base on Corporate KPIs) 

 • แนวทางการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • แนวทางประเมิน Return On Investment (ROI) ในการฝึกอบรมแบบ Performance Profit

ส่วนที่  3  :  การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม สำหรับนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

 • การจัดทำ Flow chart ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Standard Operation Procedure : SOP)
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ SOP ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ตัวอย่าง : การจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบบ         นักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

ส่วนที่  4  :  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Needs) 

 • 13 เทคนิคในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Needs)
 • การหา Training Needs จากนโยบายองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจากวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายขององค์กร
 • การวิเคราะห์หา Training Needs ด้วย Competency จาก SOP และ Work Instruction (WI)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้วย Competency จาก SOP / WI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการจัดทำ Training Road Map และ Modern Training Plan ยุคใหม่

 • แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 6 ระดับ ที่ทุกองค์กรควรจะมี
 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Training Road Map ยุคใหม่ ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การและระบบ HRD
 • ตัวอย่่าง : Training Road Map ยุคใหม่
 • เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Modern Training Plan) ยุคใหม่แบบ Visual Management
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายองค์กร

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

 • แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know
 • การเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ในการประเมินผลการอบรมเชิงพฤติกรรม
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know

ส่วนที่  7  : การจัดการโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

 • 12 เรื่องที่ควรเตรียมก่อนการฝึกอบรม
 • ตัวอย่าง : Training Check Lists ที่สำคัญของงานฝึกอบรม
 • 9 เรื่องที่ควรดำเนินงานระหว่างการฝึกอบรม

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม

 • การประเมินผลผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมยุคใหม่ (Training Evaluation from Results of Learning) 
 • การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดคล้องกับ Career Path
 • ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมตามระดับ Competency ที่คาดหวัง

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการเชื่อมโยงระบบงาน Training สู่งาน HRD 

 • การเชื่อมโยง Training สู่ Career Path, Succession Plan, Performance Appraisal 

 

 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,600.00

252.00

108.00

3,744.00

3,825.00

3

3,000.00

210.00

90.00

3,120.00

3,210.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 321 ครั้ง

Engine by shopup.com