หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูบทความหลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 12 (อบรม 9 ธ.ค.64)

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 12 (อบรม 9 ธ.ค.64)

 

ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 12
 (Competency Management for HRM & HRD)

 

  

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

 

 

9 ธันวาคม 2564
09.00 -16.00 น.
** St. James สุขุมวิท 26  (สถานี BTS พร้อมพงษ์)
                                                                         *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

            โลกธุรกิจการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครื่องมือในการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากองค์กรชั้นนำทั้ง องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำ Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการองค์กร
หลายองค์กรยังประสบกับอุปสรรคในการนำ Competency ไปใช้งาน อาทิเช่น
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้หรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
ไม่รู้จะวิเคราะห์หาและกำหนด Competency อย่างไรดี
บุคลากรที่มีความรู้เรื่อง Competency ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไรดี ?
บางหน่วยงานอาจมีการดำเนินการแล้ว แต่ Competency ที่มียังเน้นแต่พฤติกรรมที่วัดและจับต้องได้ยาก ไม่สอดคล้องกับงานหน้างาน หรือสิ่งที่องค์กรคาดหวัง
มี Competency ฉบับ Dictionary แล้ว แต่มีไว้โชว์ ไม่ได้มีไว้ใช้งาน ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้งานได้อย่างไร ?
Competency ที่ได้ก็ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่การประเมินเพื่อพัฒนา หรือการประเมินผลประจำปี หรือเชื่อมโยงกับ Career Path และ Succession Plan อย่างไรดี ? 
              หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาในการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถกำหนด และนำ Competency ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาธุรกิจองค์กรของท่าน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้ตริง พร้อมตัวอย่าง และแบบฟอร์ม โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และภาพรวมของ Competency ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งกระบวนการ
     2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงของ Competency ประโยชน์ของการนำ Competency  ไปใช้ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดและทบทวน Core Competency ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด Managerial Competency, Functional Competency และ Level Competency ที่คาดหวังให้สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานตาม Job Description, Procedure และ Work Instruction ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับเกี่ยวกับ Competency ไปประยุกต์ใช้ในงาน HRM & HRD อาทิเช่น การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่, การจัดทำ Training Road Map, การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP), การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การจัดทำ Career Path และ การจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ (Overview to Competency)
     > รหัสลับของ ISO 9001 และ IATF 16949 เกี่ยวกับ Competence
     > ความหมายและองค์ประกอบของ Competency
     > ประเภท และเครื่องมือในการกำหนด Competency
     > ประโยชน์ของการนำระบบ Competency ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Level  Competency ที่คาดหวังแบบ 5 ระดับพฤติกรรม กับแบบ 4 ระดับความสามารถยุคใหม่ ในการประเมินหา Competency Gap
     > การกำหนด Level Competency ที่คาดหวังแบบ 5 ระดับพฤติกรรมตาม Competency Dictionary
     > การกำหนด Level Competency ที่คาดหวังแบบ 4 ระดับความสามารถ (รู้-พอทำได้-เก่ง-เก่งและถ่ายทอดได้)
     > Workshop 1 : เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยการกำหนด Competency แบบ 5 ระดับพฤติกรรม กับ แบบ 4 ระดับความสามารถยุคใหม่ 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการกำหนดและทบทวนความสามารถหลัก (Core Competency) จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) องค์กร
     > แนวทางการกำหนดและทบทวน Core Competency จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) องค์กร
     > Workshop 2 : การกำหนด Core Competency จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency) จากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description)
     > กำหนด Managerial Competency และ Functional Competency ทั้งที Copy หรือ Create ดีหนอ
     > ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Managerial Competency และ Functional Competency ให้เหมาะสมกับงานและองค์กร จาก Modern Job Description
     > Workshop 3: การกำหนด Managerial Competency และ Functional Competency จาก Modern Job Description 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการกำหนดความสามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency) จาก Procedure และ Work Instruction
     > ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Functional Competency ให้เหมาะสมกับงานด้วย Procedure และ Work Instruction
     > Workshop 4 : การวิเคราะห์และกำหนด Functional Competency จาก Procedure และ Work Instruction 

ส่วนที่  6 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานสมัยใหม่ด้วย Competency (Competency-based Interview and Selection : CIS)
      > ตัวอย่างแบบประเมินผลการสัมภาษณ์และคัดเลือกด้วย Competency 

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Competency-based Training Road Map : CTRM)
     > ตัวอย่างการจัดทำ Training Road Map
     > Workshop 5 : การกำหนด Proficiency Level Competency ในการจัดทำ Training Road Map 

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล (Competency-based Individual Development Plan : CIDP)
     > ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล  

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Competency-based Performance Appraisal : CPA)
     > ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย Competency 

ส่วนที่ 10: เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency-based Career Path : CCP)
     >ตัวอย่างหลักเกณฑ์ของ Career Path บนพื้นฐาน Competency 

ส่วนที่ 11 : เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Competency-based Succession Plan : CSP)
      > ตัวอย่างกระบวนการบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งบนพื้นฐาน Competency

 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :
     - การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
     - การเล่า Case ประสบการณ์
     - การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ: การกำหนด Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency เพื่อนำไปปรับใช้งานในองค์กร
     - การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
     - การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม   

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,800.00

266.00

114.00

3,952.00

4,066.00

3

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4477

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

05 เมษายน 2564

ผู้ชม 507 ครั้ง

Engine by shopup.com