โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Effective OJT ให้สอดคล้องกับ ISO (อบรม 22 มี.ค.64)

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Effective OJT ให้สอดคล้องกับ ISO (อบรม 22 มี.ค.64)


เทคนิคการจัดทำ
Effective OJT ให้สอดคล้องกับ ISO
(Effective On-the-job Training the Aligned to the ISO Requirements)วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร

เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

  

22 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                    

หลักการและเหตุผล

             สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และลูกค้ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อการตอบโจทย์ดังกล่าวและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำระบบมาตรฐานการจัดการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งในระบบมีการมุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคลที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะระบบการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหารองค์กร และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร โดยหลักสูตรอย่างย่อหนึ่งวันนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม การตีความตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในงาน รวมตลอดจนถึงแนวทางการออกแบบระบบการฝึกอบรมในงาน และเอกสารต่าง ๆ งเช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝึกอบรมในงาน และแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะช่วยให้ระบบงานสอดคล้องกับข้อกำหนดแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ในงานของพนักงานใหม่เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของระบบการฝึกอบรมในงานอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์
     1. เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training)
     2. รู้และเข้าใจคุณค่าและระบบของการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training)
     3. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของระบบงานและขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) การฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) จากองค์กรที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
     4. วิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลให้ฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) ในองค์กร พร้อมแนวทางการปรับปรุงระบบงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

      ช่วงเช้า (09.00-13.00 น.)

 • ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)
 • องค์กรจัดการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) เพื่ออะไร
 • ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training)
 • ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของการฝึกอบรมในงานในปัจจุบัน
 • Workshop : วิเคราะห์ Procedure / Work Instruction ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมในงานขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติ : การปรับปรุง Procedure ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมในงานจากที่ได้ทำ Workshop
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาคเช้า      

      ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)

 • หน้าที่และคุณค่าของหัวหน้างานในการฝึกอบรมในงาน
 • ทักษะพื้นฐานของผู้ฝึกอบรมในงาน (OJT Trainer) ที่ดี

+ การพูดเพื่อสอนงาน/ฝึกอบรม

+ การฟังเพื่อการสอนงาน/ฝึกอบรม

+ การตั้งคำถามเพื่อการสอนงาน/ฝึกอบรม

 • ขั้นตอนการฝึกอบรมในงาน (OJT)

+ การจัดทำใบซอยงาน (Job Break down sheet)

+ การจัดทำแผนการฝึกอบรมในงาน (OJT) ตาม GAPS Model

    พร้อมตัวอย่างที่หลายองค์กรชั้นนำใช้กัน และฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการฝึกอบรมในงาน (OJT)

+ เทคนิคการเตรียมการสอน การลงมือสอนและการติดตามผล

+ การเลือกใช้สื่อการสอนและการออกแบบ

+ แนวทางการติดตามวัดผล พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่าง

 • ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การฝึกอบรมในงาน (OJT) ไม่ประสบผลสำเร็จ และแนวทางแก้ไข
 • Workshop : เราจะทำเรื่องการฝึกอบรมในงาน (OJT)ในองค์กรของเราต่อไปอย่างไรบ้าง !!!
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาคบ่าย
 • ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง10 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 95 ครั้ง

Engine by shopup.com