โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 22 ม.ค.64)

Online Training ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 22 ม.ค.64)

 

ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ


วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

22 มกราคม 2564
09.00 - 16.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. สู่การเป็น นักวางแผนและ การบริหารเวลา อย่างมืออาชีพ
         > การวิเคราะห์ความสำคัญการวางแผนและการใช้เวลาในยุคปัจจุบัน
         > แนวคิดและหลักการ
         > บทบาทของบุคลากร VS งาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
         > สรุปเป้าหมายของ Vision / Mission / Core Value
     2. ความสำคัญ และ ความจำเป็นในการวางแผน และ จัดสรรเวลาทำงาน
         > ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผน และ บริหารเวลา
     3. หลักการจัดแบ่งช่วงเวลางาน และ วิธีลำดับขั้นตอนให้เกิดผล และ รวดเร็ว
         > หลักการ “การวางแผน” การทำงาน 
         > วิเคราะห์ความเข้าใจกระบวนการ “การบริหารเวลา”
         > การจัดแบ่งช่วงเวลา และ ลำดับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว
     4. เทคนิคยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
         > เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละวัน
         > ทักษะการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และ ตัดสินใจ
             ( “การจัดบันทึก”  ด้วยระบบ Mind Map)
         > วิธีการแก้ไขอุปสรรค / ปัญหา (กรณีศึกษา และ Q & A)

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

วิธีการชำระเงิน:
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

15 มกราคม 2564

ผู้ชม 42 ครั้ง

Engine by shopup.com