โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 9 ก.พ.64)

Online Training เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 9 ก.พ.64)

 

เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

  

วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

  

9 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล
           ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

 

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่
    2. เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
    1. การพัฒนาตนเอง
        > สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ
        > คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่
        > การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ
        > การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ
        > การพัฒนาการสื่อสาร
        > จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
        > เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ
    2. การพัฒนาบทบาท
        > บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ
        > การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
    3. การพัฒนางาน
        > การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม
        > การวางแผน และการบริหารเวลา
        > การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
    4. การพัฒนาอาชีพ
        > การพัฒนาอาชีพ - เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชี
    5. Workshop: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า
    6. สรุปคำถาม และคำตอบ

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

ช่องทางการชำระเงิน

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 35 ครั้ง

Engine by shopup.com