โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล (อบรม 10 มี.ค.64)

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล (อบรม 10 มี.ค.64)

 

หลักสูตร
การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล

Enhancing   good  capturing  reader and  writing  skills

 

 

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านเลขานุการระดับบริหารมากกว่า 40 ปี

 

10 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ประสิทธิผลพื้นฐานแรกที่ต้องการของนักปฏิบัติงานยุคใหม่ ก็คือ การได้รับความสำเร็จในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตามด้วยประสิทธิผลพื้นฐานที่สองตามมา คือ  ความก้าวหน้า  โดยมีความเข้าใจว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผล ก็คือ  การมีความรู้ความสามารถในหน้าที่นั้น ๆ

          แต่พื้นฐานที่สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นศักยภาพ  (สัญลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ)  แฝงไว้เบื้องหลังของประสิทธิผลทั้งสองพื้นฐานทุก  ๆ ครั้ง ซึ่งถ้าไม่ประเมินแล้ว จะไม่เห็นความสำคัญ  โดยมีผลต่อเนื่องไปถึงความสำเร็จในครอบครัวและสังคม คือ “ศักยภาพการสื่อสาร –  นักพูด  นักฟัง  นักเขียน  และ  นักอ่าน”

          ดังนั้น หลักสูตรนี้  จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพที่เริ่มจากรากฐานที่ดีของชีวิต  เรียกว่า  “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด”  ด้วยเทคนิค  “การอ่านแบบจับใจความ”  เพื่อส่งประสิทธิผลต่อสู่การเป็น “นักเขียน”ที่เกิดผล  ตลอดจนผลพลอยได้ของการเป็น “นักพูด” และ “นักฟัง” ระดับมืออาชีพได้อีกอย่างครบวงจร

สรุปแล้ว  องค์กรใด  มีผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพการสื่อสารอย่างครบวงจร  ก็จะช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลของงานเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อ

  • ความร่วมมือ ความผูกพัน  อย่างเป็นทีม
  • ความสามารถในการแข่งขัน
  • ความทุมเทการทำงานอย่างเต็มที่ตามบทบาทหน้าที่

          ซึ่งเป็นความคาดหวัง  ความรับผิดชอบ และ ความท้าทาย ที่นักปฏิบัติงาน และ นักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ไม่อาจจะปฏิเสธได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:ภาคเช้า
    1. ความสำคัญ “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด”
    2. วิธีการและเทคนิค “การอ่านจับใจความ” เพื่อ  “การสรุปความเข้าใจ
        > ที่เกิดผลในการประสาน
    3. การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา
        > (โดยวิทยากร)
    4. นำเสนอผลงานกลุ่ม
    5. ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ

ภาคบ่าย
    6. การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ”  และ  “การเขียนสรุปความเข้าใจ”  ในการประสานงาน  จากกรณีศึกษา
        > (กรณีศึกษาจากงานจริงขององค์กร หรือ วิทยากร)
    7. นำเสนอผลงานกลุ่ม
    8. ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ
    9. สรุป คำถาม คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง10 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 86 ครั้ง

Engine by shopup.com