โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 17 ก.พ. 64)

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 17 ก.พ. 64)

 

Mindset Change to success 

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

17 กุมภาพันธ์ 2564
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                             *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

          เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย

          หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและกล้า นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน
     2. เพื่อพัฒนาความรู้สึกจิตใจความนึกคิดไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและเกิดผลลัพธ์ที่ดีสู่องค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเข้าหาบุคคลที่ “Mindset” ไม่เหมือนกันได้
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน
     5. เพื่อตระหนักถึงผลดีต่อความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรมของตนและผู้อื่นจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าอบรมและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: Mindset Change
     1. เจาะแก่นแท้ให้ถึงก้นบึ้งของMindset
     2. ที่มาของMindset
     3. ผลของMindset ต่อ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิต
     4. กิจกรรม: Workshop “ล้วงลับ...Mindset ให้เป็นรูปธรรม”

 Module 2: ปรับ Mindset
     5. วิสัยทัศน์ใหม่....ของMindset
     6. กรณีศึกษา แนวคิดของผู้บริหารชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ
     7. วิธีการปรับMindset
     8. กิจกรรม: กรณีศึกษา“Mindset Change”

Module 3:  เปลี่ยน Mindset
     9. ค้นหาจุดเปลี่ยน.............ด้วยตัวเอง
     10. การปรับตัวเข้าหาบุคคลที่ “Mindset” ไม่เหมือนกัน
     11. มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิคH    I    P   O  
     12. กิจกรรม: “กระตุกวิญญาณ สร้างMindset ใหม่ให้ชีวิต”

Module 4: สู่การปฏิบัติ
     13. การอ่าน Mindset ของบุคคลคนที่เกี่ยวข้อง
          > หัวหน้า ทำความเข้าใจ Mindset ลูกน้อง เพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          > ลูกน้อง ทำความเข้าใจ Mindset หัวหน้า เพื่อทำงานให้ตรงใจหัวหน้า
          > พนักงานขาย ทำความเข้าใจ Mindset ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและสร้างโอกาสทางการขาย
     14. Action Plan ปฏิบัติการเปลี่ยนMindset
     15. เทคนิค5 ประการ.....ปกป้องการย้อนกลับไปที่เดิมของ Mindset
     16. สรุปคำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 74855 ครั้ง

Engine by shopup.com