โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร Project Management (อบรม 21 มิ.ย.64)

หลักสูตร Project Management (อบรม 21 มิ.ย.64)

 

Project Management

  

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

  

21 มิถุนายน 2564
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล
           การวางแผนและบริหารโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและบริหารโครงการ จึงส่งผลให้การวางแผนและการบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ในที่สุด....ส่งผลถึงความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์องค์กร
           หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนและบริหารโครงการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนและบริหารโครงการได้
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: ความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการ
    1. ความหมายของงานบริหารโครงการ
    2. การทำความเข้าใจ...ทำความรู้จักงานบริหารโครงการ
    กิจกรรมระดมความคิด....การทำความเข้าใจการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้
    3. ปัจจัยสำคัญแห่งการบริหารโครงงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ
    4. แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำ Project อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้าง Project
    6. กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์

Module 2:  วางแผนการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ
    7. การวางแผน....เพื่อเขียนแผนชั้นเยี่ยมในการบริหารโครงการ
        - การวางแนวคิดโครงการ
        - การกำหนดขอบเขต
        - การกำหนดทรัพยากร....ทั้งคนและเวลา
        - การวางแผน โดยอาศัย  6’W + 1’H
    8. กิจกรรม Workshop: ปฏิบัติการวางแผนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย(ถ้ามีโครงการแล้วจะให้ทบทวนแผนโครงการ)

Module 3: การดำเนินและบริหารโครงการ และ แก้ปัญหา
    10. การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จุดวิกฤติ (Critical Points)
    11. การรับมือกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมาย
    12. การจัดระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ
    13. การติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
    14. กิจกรรม Workshop : การดำเนินการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
    15. สรุป คำถามและคำตอบ
 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
  เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 355 ครั้ง

Engine by shopup.com