โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 24 มิ.ย.64)

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 24 มิ.ย.64)

 

หลักสูตร Happy @ Workplace

(ทำงานอย่างมีความสุข)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

24 มิถุนายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                     *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

           องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ย่อมอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเทอุทิศกายใจให้องค์กร มีพลังในการขาย รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก และ มีความสุข......แต่การที่พนักงานจะคิดหรือปฏิบัติออกมาเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการปลูกและสร้างจิตสำนึก

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีพลัง และสร้างสรรค์ผลงานจากพลังที่มีอยู่ โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ กิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสุข และสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง
    2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในชีวิตการทำงาน
    3. เพื่อให้สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1  นิยามความสุขในที่ทำงาน
     1. ความหมายของความสุข และ การสร้างสุข
     2. มุมมองรอบด้าน..เชื่อมโยงชีวิตกับการทำงาน
     3. ความสุข....ทำหน้าที่อย่างไร และมีผลอย่างไรกับชีวิต ?
     4. กิจกรรม “ความสุขในที่ทำงานของตัวคุณ”

Module 2   อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง...ความสุข
     5. งานไม่สร้างสุข หรือ  คนไม่สร้างสรรค์ 
     6. องค์กรไม่สร้างสุข ???
     7. เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนงอแง ในที่ทำงาน
     8. กิจกรรม : สำรวจ...เหตุผลของความไม่เป็นสุข

Module 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน
    9. ความพร้อม และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย
    10. ความพร้อมของจิตใจ
    11. วิถีการทำงาน
    12. สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง
    13. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
    14. กิจกรรม : ผลงานที่ออกมาจากความสุขในการทำงาน

Module 4  เพิ่มพลังกายและพลังใจ ...มุ่งสู่ความสุขในการทำงาน
    15. พัฒนาทักษะการทำงาน – ทำงานยากให้เป็นงานง่าย
          > สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน
          > เสริมสร้างแรงกาย ปลุกพลังใจ  ในการทำงาน
    16. กิจกรรม : เติมเต็มความสุขในการทำงาน
    17. พัฒนาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
    18. วิธีผ่อนคลายความเครียดในที่ทำงาน
          > ผ่อนคลายสรีระ
          > ผ่อนคลายอารมณ์
          > ผ่อนคลายการกระทำ
     19. กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด
     20. สรุปคำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

12 เมษายน 2564

ผู้ชม 95 ครั้ง

Engine by shopup.com