หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูบทความหลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 14 ธ.ค.64)

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 14 ธ.ค.64)

 

เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill
 (Multi Skill for Re-Skill & Up-Skill)

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  

14 ธันวาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                  **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                     

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันสภาวการณ์ต่างๆ จากการทำงานของบุคลากรในทุกวัน มีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งอาจจะจากปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อยสะสมขึ้น ทั้งจากการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ บุคลากรจึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้ หาความรู้ พร้อมฝึกทักษะใหม่ๆ รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ

             การเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อการ Re-Skill & Up-Skill ในยุคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การพัฒนา เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกหลายปัจจัย การทำงานจึงต้องหันมาพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติเดิมๆ ให้เป็น ความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ และจำเป็นเท่านั้น หลักสูตรนี้จึงเน้นการสร้างวิธีการ แนวทางในการทำงานใหม่และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้บุคลากรมีหลัการพัฒนาตนเอง เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก ด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์ จะเกิดแรงกระตุ้นจากภายใน และมุ่งเน้นให้อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง รวมมีความเชื่อมั่นตนเอง
    2. เพื่อให้บุคลากรมีแนวความคิดที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ ด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล
    3. เพื่อให้บุคลากรมีเทคนิคการ “เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal และ Digital Disruption ด้วยการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1. หลักการสำคัญของการ “เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก”
        > สำรวจแนวความคิดของตนเองในการสร้างพลังเชิงบวก
        > การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
        > การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
        > WORKSHOP กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
     2. การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ (Self-Development)
         > หลุมพรางทางความคิดในบทบาทการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว
         > เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
         > แนวทางการปฏิบัติตนเอง เพื่อความสำเร็จด้านงาน ด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว และด้านอนาคต
         > WORKSHOP กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย และสร้างสุข
     3. การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน
         > การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของตนเอง
         > การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
         > การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
         > เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
         > WORKSHOP การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน
     4. เทคนิค “เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal และ Digital Disruption
         > เปิดใจการ Up-Skill & Re-Skill คืออะไร ทำอย่างไร
         > ขั้นตอนการ Up-Skill & Re-Skill เป็นรูปธรรม วัดผลได้
         > ผลลัพธ์หลังการบริหารจัดการ Up-Skill & Re-Skill
         > WORKSHOP กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเอง และทีมงานอย่างมีความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
     5. Re-Skill & Up-Skill ในบทบาทใหม่ๆ ยุคการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ
         > ผู้จัดการ (Managerial Competency)
         > หัวหน้างาน (Supervisory Competency)
         > พนักงาน (Employee Competency)
         > วิทยากรภายใน โค้ช ผู้สอนงาน (Facilitator Competency)
         > WORKSHOP ฝึกทำแบบทดสอบ ตัวอย่างบทบาทต่างๆ เพื่อหา SWOT Analysis วิคราะห์ Up-Skill & Re-Skill
     6. การจัดการกรอบความคิด และแผนการเปลี่ยนแปลงเปิดมุมมองใหม่ Up-Skill & Re-Skill
         > คุณจะเริ่มทำอะไร (What to START?)
         > คุณต้องหยุดทำอะไรบ้าง (What to STOP?)
         > คุณจะเริ่มต้นเมื่อไร (When to DO?)
    7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย          { กิจกรรม และเกม            
{ การแสดงออก      { กลุ่มสัมพันธ์        
{ การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4477,086-318-3151-2

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 295 ครั้ง

Engine by shopup.com