โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (อบรม 21 เม.ย.64)

หลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (อบรม 21 เม.ย.64)

 

วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
 (New Normal – Wage Structure Management)


 

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)
อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

 

21 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                 **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล:
         ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

         ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม  เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง   
           หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร  

 

วัตถุประสงค์:
    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคและหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในโครงสร้างเงินเดือน
    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา   
    1. ผลพวงวิถีใหม่จาก Covid – 19 ที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อจะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปให้ได้ ?
    2. ตัวเร่ง 6 ปัจจัยจาก Covid -19  กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่ HR จะต้องปรับปรุงมีอะไรบ้าง ?
    3. ค่าจ้างหมายถึงอะไร ? และวิถีใหม่ในการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารสัญญาจ้างใหม่ ?
    4. การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งต่างๆ มีโครงสร้างค่าจ้างหรือไม่ ? และใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง ?
    5. องค์กรมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบ้างหรือไม่  และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ?
    6. องค์กรมีการสำรวจค่าจ้างบ้างหรือไม่ ? และข้อควรพิจารณาในการที่จะเข้าร่วมสำรวจค่าจ้าง
    7. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำผลการสำรวจค่าจ้างในตลาดมาใช้ในการวางโครงสร้าง ?
    8. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ้าง
    9. โครงสร้างค่าจ้างหมายถึงอะไร ? มีความสำคัญและประโยชน์อย่างไร ?
    10. รูปแบบของโครงสร้างมีกี่แบบ ที่เหมาะสมและนิยมใช้ควรเป็นแบบไหน?
    11. การวางโครงสร้างค่าจ้างและการกำหนดนโยบายสำหรับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างที่สำคัญๆ เมื่อนำโครงสร้างมาใช้
    12.วิธีปรับโครงสร้างค่าจ้างปัจจุบันให้เข้าสู่โครงสร้างค่าจ้างใหม่
    13. เทคนิคการปรับค่าจ้างในกรณีต่างๆ  ให้เหมาะสมกับโครงสร้างค่าจ้างพร้อมศึกษาตัวอย่างการกำหนดงบประมาณ.สำหรับการประเมินผลงานปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี โดยอิงกับโครงสร้างค่าจ้าง
    14. สรุป คำถาม – คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,800.00

266.00

114.00

3,952.00

4,066.00

3

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4477

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

05 เมษายน 2564

ผู้ชม 44 ครั้ง

Engine by shopup.com