หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูบทความหลักสูตร จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ (อบรม 29 พ.ย.64)

หลักสูตร จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ (อบรม 29 พ.ย.64)

จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ

 

 วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

 29 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                         *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                               

หลักการและเหตุผล

          ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับความจำ เมื่อเราเริ่มคิด เริ่มจดจำรายละเอียดในการทำงานและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้การทำงานนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนา “5 ความคิด” ที่จำเป็นต่อการทำงาน และฝึกฝน “ความจำ” ด้วยหลักการจำอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดและความจำที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการจำด้วยหลักการจำที่เป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและตัวท่านเอง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: จุดไฟ....ความคิดสู่ความสำเร็จ
1.สาเหตุหลักที่ทำให้การทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพ
   - “ไม่ลงมือคิด” ได้แต่ “ลงมือทำ”
   - ลืม !!!
2.ความสำคัญของความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
3.เจาะลึก !!! 5 ความคิด ที่มีผลต่อการพัฒนาการทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
   - คิดบวก
   - 
คิดเป็นระบบ
   - คิดสร้างสรรค์
   - 
คิดวิเคราะห์
   - คิดเชิงรุก
4.กิจกรรม Workshop จุดไฟความคิด....พิชิต ความสำเร็จในการทำงาน
5.เทคนิควิธีการปลดล็อคความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จ ในการทำงาน
6.ตัวอย่าง การนำความคิดไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
   - การทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
   - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
   - การลดข้อผิดพลาด
7.กิจกรรม Workshop การนำความคิด …. ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 Module 2 : หัวใจสำคัญ..... พัฒนาความจำสู่ความสำเร็จ
8.ความสัมพันธ์ของ “ความจำ” กับ “ความคิด”
9.เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้  “จำไม่ได้”
   - ไม่มีหลักการจำ
   - ไม่อยากจำ
   - ไม่ใส่ใจที่จะจำ
10.การสร้างระบบความจำ โดยอาศัย 5 เทคนิคหลัก
   - การจำโดยใช้หลัก A B C
   - การจำโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
   - การจำโดยการนึกเป็นเรื่องราว
   - การจำด้วยการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่อง
   - การจำด้วย Key word
11.กิจกรรม ฝึกความจำ… สู่ความสำเร็จในการทำงาน
12.การพัฒนาและฝึกฝนความจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   - ช่างคิด
   - ช่างสังเกต
   - ช่างถาม
   - และอื่นๆ
13.กิจกรรม เกมส์ ทดสอบความจำ
14.สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4477,086-318-3151-2

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

06 กันยายน 2564

ผู้ชม 282 ครั้ง

Engine by shopup.com