หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูบทความหลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข (อบรม 29 พ.ย.64)

หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข (อบรม 29 พ.ย.64)

การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

 

 วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 29 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 หลักการและเหตุผล

         ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข และประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าผู้อื่น ในการประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ควบคู่กันไป  แต่ทว่าการประสบความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเท่านั้น แต่จะต้องมีความสุขในการทำงานเช่นเดียวกัน

            หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รู้จักวิธีการสร้างให้ตัวเองมีความสุขในการทำงาน  โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น และ เมื่อจบการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิค การสร้างความสุขในทำงาน และ การใช้ชีวิต
   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: หัวใจสำคัญ…ของการพัฒนาตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    1. เหตุผลและความสำคัญของการพัฒนาตนเองในการทำงาน
    2. การพัฒนาตนเองโดยยึดหลัก Competency (ความสามารถ) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
       - ความรู้
          - ผลิตภัณฑ์และบริการ
          - องค์กร
          - คู่แข่ง
          - ความรู้รอบตัว
      - ทักษะ
         - การคิด
         - การวางแผน
         - การสื่อสารและประสานงาน
         - การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
      - ทัศนคติ
         - คิดบวก ไม่คิดลบ
         - มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
         - มุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับตัวเอง
    3. กิจกรรม Workshop พัฒนาตนเองโดยยึดหลัก Competency (ความสามารถ)
         - วิเคราะห์สิ่งที่ตนเองขาดหาย....เพื่อพัฒนาให้ถูกจุด
    4. การพัฒนาทักษะเฉพาะ...เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด
        - การพัฒนาความคิด
        - การพัฒนาทักษะการวางแผนให้เป็นระบบด้วยหลัก P D C A
        - การพัฒนาด้านการสื่อสารและประสานงาน
        - การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา...และตัดสินใจที่ดี
    5. กิจกรรม Workshop : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน
    6. วิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ
        - กล้าคิด กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ
        - ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
        - คิดว่าปัญหาคือความท้าทาย ไม่ใช่!!! อุปสรรค

Module 2: การเสริมสร้างความสุขเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน
   7. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชีวิต
   8. เรียนรู้ 5 เทคนิค สร้างสุข ในการทำงานและการใช้ชีวิต
       - เก่งงาน เก่งใช้ชีวิต
       - ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
       - ไม่สร้างศัตรู สร้างมนุษย์สัมพันธ์
       - พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย
       - สุขภาพดี ไม่มีโรค
    9.กิจกรรม Workshop : ตั้งเป้าหมายสร้างความสุขให้กับตนเอง
   10.การปรับทัศนคติ…เปลี่ยนความคิดพิชิตความสุขในการทำงาน
   11.การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง
   12.การฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค และ สร้างความสำเร็จให้ตนเอง
  13.กิจกรรม : สร้างงาน สร้างชีวิต สร้างความสุข
  14.สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และ Scan ใบ Pay in ส่งมาที่ hipotraining@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ : 02-615-4477

มือถือ : 086-318-3151-2

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

08 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 197 ครั้ง

Engine by shopup.com