หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการบริหารคนทุก Generation ด้วยเครื่องมือการอ่านคนให้ออก (อบรม 17 ธ.ค.64)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนทุก Generation ด้วยเครื่องมือการอ่านคนให้ออก (อบรม 17 ธ.ค.64)

 

เทคนิคการบริหารคนทุก Generation ด้วยเครื่องมือการอ่านคนให้ออก

 

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)
อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

 

17 ธันวาคม 2564
  09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                          **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
           คนแต่ละคนและในแต่ละ Generation ย่อมมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการจะบริหาร กระตุ้นจูงใจคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องสามารถ มองคนอื่นให้ออก บอกคนอื่นให้ได้ ใช้คนอื่นให้เป็น เห็นคนอื่นให้ชัด  ซึ่งก่อนจะไปทำเช่นนั้นได้ เราจะต้องสามารถ มองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัดให้ได้เสียก่อน  แต่จะทำอย่างไรเราจึงจะมีความสามารถในการมองคน มองตน ให้ รู้เขา  รู้เรา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนในแต่ละพฤติกรรมของพนักงาน ทีมงานและตนเองรวมถึงการปรับตนเองให้สามารถเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจและวิธีใช้เครื่องมือในการอ่านคน อ่านตนได้ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม  การสื่อสาร   การเฟ้นหา Talent  และการคัดเลือกบุคลากร  สำหรับองค์กร   และสำหรับตนเอง  ในการค้นหาศักยภาพและวางแผนพัฒนาสู่ Career Path ที่เหมาะกับบุคลิกภาพและศักยภาพของตนเองต่อไป

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา   
     1.  ศิลปะการบริหารคนและลักษณะของคนแต่ละประเภท
     2. เครื่องมือการอ่านคนคืออะไร?
     3 . ลักษณะบุคคลใน 4 มิติและจุดแข็ง ข้อจำกัดของแต่ละคุณลักษณะบุคคล.   
     4. ประเมินลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง ( Self Assessment Your Style )
     5. การวิเคราะห์ลักษณะของคนแต่ละประเภทในทีมงานด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test )
     6. การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีม ลูกน้องในเชิงจิตวิทยา โดยการนำเครื่องมือในการอ่านคนมาใช้
     7. เรียนรู้และทำความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างกันให้สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
     8. เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
     9. ความเข้าใจในบุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
    10. การอ่าน / วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้อื่นจากการ ฟัง / สังเกต
    11. เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละคุณลักษณะ
    12. เทคนิคการบริหารคนที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ( Dealing the difference managing people )
    13. Workshop – เรียนรู้ทักษะการบริหารทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และ Scan ใบ Pay in ส่งมาที่ hipotraining@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-615-4477
มือถือ : 086-318-3151-2
เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


17 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com