โปรโมชั่น

ดูหน้า

In - house หน้า หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น ๆ (In-house)

 

หลักสูตรความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่น ๆ

(Thinking & Others) 

 

      ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านของการคิด ทักษะ  วิธีการแก้ไขปัญหา และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา ในหลักสูตรความคิดและทักษะอื่น ๆ นี้ เป็นหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวม ทักษะในด้านอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงเข้าไป เช่น หลักสูตรการพัฒนาความคิด หลักสูตรเลขานุการ หลักสูตร HR เป็นต้น 

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

 

 

 

 หลักสูตร Mindset Change to Success

 

 หลักสูตร การประสานงานภายในและข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล_ดร.สุรวงศ์

 

 หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

 หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

 

 หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

 

 หลักสูตร Problem Solving and Decision Making

 

 หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

 

 หลักสูตร การใช้ภาษาไทยธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล_อ.สุธาสินี

 

 หลักสูตร Can Do Attitude

 

 หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0

 

 หลักสูตร Positive Thinking

 

 หลักสูตร เลขานุการกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 

 หลักสูตร Creative Thinking

 

 หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 

 หลักสูตร Systemic Thinking

 

 หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาไทยทางธุรกิจ

 

 หลักสูตร professional Time Management_ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร Team Building

 

หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe  Captivate _อ.สุเทพ

 

หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์_อ.สุเทพ

 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์_อ.สุเทพ

 

หลักสูตร Business Speaking_ดร.อิสรกุล

 

หลักสูตร Business Writing ดร.อิสรกุล

 

หลักสูตร The Cross; สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน_ดร.อิสรกุล

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน_อ.สุกิจ

 

หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0_อ.สุกิจ

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารการบริหารความขัดแย้ง_อ.สุกิจ

 

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

 

หลักสูตร 10 สุดยอดเครื่องมือ...สู่ความเป็นเลิศ

 

 หลักสูตร การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผูู้นำ

 

หลักสูตร เทคนิคชี้ช่องรวย สำหรับผู้ประกอบการ

 

หลักสูตร สร้างทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างได้ผล

 

หลักสูตร ทักษะและลูกล่อลูกชนของ  “IT Consultant”

  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
 

หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

 

หลักสูตร รู้จักลูกค้าได้กำไรถ้าเปิดใจให้เข้าถึง_ดร.สุรวงค์

 

หลักสูตร Head-Heart-Hands

 

 หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ_ดร.พิพัฒน์พล

 

หลักสูตร  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับคนทำงาน

   หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ_ดร.พิพัฒน์พล
   หลักสูตร  การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง  

 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ_ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร  Credit Management System & Debt Collection Negotiations

 

 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ_ดร.พิพัฒน์พล

  หลักสูตร Credit Policy and Effective Credit Control    หลักสูตร 5Q for High Effective Work_อ.สุกิจ
  หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม  

 หลักสูตร Problem Solving & Decision Making Skill in Action_อ.สุกิจ

   หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน_อ.สุกิจ     หลักสูตร แผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCM_อ.สุกิจ
   หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด_อ.สุกิจ  

 หลักสูตร การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร_อ.สุกิจ

 

  หลักสูตร การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน_อ.สุกิจ

   หลักสูตร การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล_อ.สุกิจ
     หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม_อ.สุกิจ     หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน_อ.สุกิจ
   หลักสูตร จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ_อ.สุกิจ    หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H_อ.สุกิจ
 

 หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน_อ.สุกิจ

   หลักสูตร Modern Communication and Coordination Development
 

 หลักสูตร: การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน

 

 หลักสูตร การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.วรรณรีย์

 

 หลักสูตร การจัดเก็บและบริหารเอกสารให้ค้นหาง่ายในยุคดิจิทัล_อ.วรรณรีย์

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร_อ.วรรณรีย์

 

หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น

 

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด

 

 หลักสูตร 7Q Management_อ.อุดมเดช

 

หลักสตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ_อ.อุดมเดช

 

 หลักสูตร Effective English Presentation_อ.ปิยะธิดา

 

 หลักสูตร English Correspondence_อ.ปิยะธิดา

 

 หลักสูตร Excellent English Communication_อ.ปิยะธิดา

 

 หลักสูตร Proficient E-mail Writing_อ.ปิยะธิดา

 

หลักสูตร Proficient English Conversation & Correspondence_อ.ปิยะธิดา

 

หลักสูตร Power of Communication

 

หลักสูตร Plan , Do , Check and Act (การบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A)

 

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน

 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ

 

หลักสูตรการพัฒนาการตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

 

หลักสูตรFinance for Non – finance 

   
 

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  


09 เมษายน 2564

ผู้ชม 3500 ครั้ง

Engine by shopup.com