โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร บุคลิกภาพของนักบริการมืออาชีพ


บุคลิกภาพของนักบริการมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. นิยาม...การบริการอย่างมืออาชีพ
     2. ความน่าเชื่อถือของการบริการ
         - ภาพลักษณ์ธุรกิจ หรือ แบรนด์
         - ผลิตภัณฑ์
         - พนักงาน
     3. พนักงานแบบไหน คือ นักบริการมืออาชีพ
     4. คุณสมบัติของนักบริการมืออาชีพ
         - ความรู้และความสามารถ
         - ทัศนคติ
         - บุคลิกภาพ
     5. ความสำคัญของบุคลิกภาพ (Personality)
     6. องค์ประกอบสำคัญของบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ
         - บุคลิกภาพภายนอก
         - การแต่งกาย
         - กิริยามารยาท
         - การวางตัวและการแสดงออก***
         - บุคลิกภาพภายใน
         - การควบคุมอารมณ์
         - จิตสำนึก
     7. ศิลปะการผสานบุคลิกภาพภายในสู่ภายนอก...สู่ความเป็นมืออาชีพ
     8. ข้อควรปฏิบัติขณะบริการลูกค้าเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
     9. สรุป คำถามและคำตอบ

 

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 192 ครั้ง

Engine by shopup.com