โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร First Aid and CPR

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

(First Aid and CPR: From Basic to Practical)

 

 

หลักการและเหตุผล

        การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป การปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของชีวิต เพราะการที่เราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทย์นั้นเป็นการลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

        ดังนั้น หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจต่อหลักการวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี อีกทั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลักการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลักการการการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้านการทำงานของหัวใจอย่างถูกต้อง

4. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

หัวข้อการบรรยาย

 วันที่หนึ่ง

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล

2. คุณสมบัติที่ดีของนักปฐมพยาบาล

3. ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

4. หลักการปฏิบัติการปฐมพยาบาล

- การห้ามเลือด

- การปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำและห้อเลือด

- การปฐมพยาบาลแผลฉีกขาด

5. หลักการช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากเป็นลม

6. การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ หู ตา จมูก ปาก หลอดลม เป็นต้น

7. การปฐมพยาบาลสิ่งมีพิษกัดต่อย

8. การปฐมพยาบาลเกิดไฟฟ้าช็อต

9. หลักการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง

10. หลักการใช้ผ้าพันแผลเพื่อการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง

 

วันที่สอง

11. สาธิต พร้อม ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ฝึกโดยจับคู่ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร อย่างถึงลูกถึงคน) กรณีต่าง ๆ ได้แก่

- ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือด

- ฝึกปฏิบัติพันแผลที่เกิดจากการบาดแผลฉีกขาด บริเวณอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญ

- ฝึกปฏิบัติพันแผลที่เกิดจากอาวุธปักคา    

- การดามเฝือก ตามส่วนต่างๆของร่างกายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น แขนขาหัก กระดูกโผล่

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

- อื่นๆ

12. การปฐมพยาบาลภาวะช็อก

13. การตรวจสัญญาณชีพ

14. ความหมายของการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ

15. การสาธิตการปั้มหัวใจ

16. การทำแบบประเมินเรื่องการฟื้นคืนชีพ

17. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 251 ครั้ง

Engine by shopup.com