โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Effective Communication & Service mind


หลักสูตร
Effective Communication & Service mind

“สื่อสารอย่างประทับใจ คือหัวใจของการบริการ” – เน้นกิจกรรม Workshop

 

 วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์

 

หลักการและเหตุผล
          การสื่อสารกับลูกค้าในการบริการเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร ยิ่งสื่อสารมีประสิทธิภาพเท่าไร่ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเป็นลำดับ  รวมถึงการบริการที่ดีและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วย ในปัจจุบันจึงพบว่า ทุกองค์กรได้มุ่งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้านบริการกับลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น พนักงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ให้บริการติดต่อกับลูกค้า ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการให้บริการอย่างดีเลิศ
          หลักสูตรนี้ การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศและ Service Mind” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการและพนักงานภายในองค์กร ได้เรียนรู้เทคนิคในการให้บริการที่ดีเลิศด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ได้สัมผัสแนวทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสื่อสารด้านบริการให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
      1. บริการนั้นสำคัญไฉน? ทำไมเราต้องเน้นการบริการ
เพิ่มพิเศษ: ลักษณะพิเศษของการบริการที่พนักงานที่ให้บริการจำเป็นต้องรู้
(9 วิธีสุดยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพื่อสร้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให้บริการ)
     2. พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
     3. ความคาดหวัง ความพอใจลูกค้า เพื่อตอบสนองใจตรงจุดตรงใจ
     4. คุณภาพบริการสู่ความสำเร็จ
     5. องค์ประกอบการบริการ
     6. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
     7. บริการกระชับมิตร สร้างความรู้สึกเพื่อนบริการเพื่อน
     8. กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจลูกค้า
         (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
     9. คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ – เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
     10. ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (“Service Mind”)
     11. กรณีศึกษา “บริการอย่างไร้วิญญาณ” – เรียนรู้แล้วนำมาประยุกต์ป้องกันปัญหาให้องค์กร
     12. บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก- เน้นย้ำความสำคัญของบริการภายในที่มีต่อการบริกา
          - ภายนอก
          - การสื่อสาร
          - การประสานงาน
          - การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง
     13. กิจกรรม “สร้างทีม” – เรียนรู้การทำงานของทีม เพื่อมุ่งสู่บริการแห่งความเป็นเลิศ
     14. กิจกรรม “สิ่งที่จะทำต่อไปให้องค์กรหลังจากอบรม”- Action Plan
     15. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 


28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 233 ครั้ง

Engine by shopup.com