โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Mindset Change to Success

 

Mindset Change to Success

 

 

หลักการและเหตุผล

       เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงานยอดขาย การปฏิบัติงานการกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิตและความสุขในการทำงาน

        หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง   เพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและกล้า นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน

2. เพื่อพัฒนาความรู้สึกจิตใจความนึกคิดไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและเกิดผลลัพธ์ที่ดีสู่องค์กร

3. เพื่อตระหนักถึงผลดีต่อความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรมของตนและผู้อื่นจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าอบรมและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด

 

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1: Mindset Change

1. เจาะแก่นแท้ให้ถึงก้นบึ้งของMindset

2. ที่มาของMindset

3. ผลของMindset ต่อ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิต

4. กิจกรรม: Workshop “ล้วงลับ... Mindset ให้ เป็น รูปธรรม”

Module 2: ปรับ Mindset

5. วิสัยทัศน์ใหม่....ของMindset

6. กรณีศึกษา แนวคิดของผู้บริหารชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ

7. วิธีการปรับMindset

8. กิจกรรม: กรณีศึกษา “Mindset Change”

Module 3:  เปลี่ยน Mindset

9. ค้นหาจุดเปลี่ยน.............ด้วยตัวเอง

10. มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิค   H    I    P   O  

11. กิจกรรม: “กระตุกวิญญาณ สร้าง Mindset ใหม่ให้ชีวิต”

Module 4:  สู่การปฏิบัติ

12. Action Plan ปฏิบัติการเปลี่ยน Mindset

13. เทคนิค 5 ประการ.....ปกป้องการย้อนกลับไปที่เดิมของ Mindset

14. สรุปคำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 591 ครั้ง

Engine by shopup.com