โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของหัวหน้า Call Center


หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของหัวหน้า
Call Center

(Call Center Supervisor)


วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

 

 

หลักการและเหตุผล
         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ ซุปเปอร์ไวเซอร์ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การเรียนรู้สไตล์ของตนในการเป็นหัวหน้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเป็นหัวหน้าชั้นยอดของ Call Center
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการปฏิบัติด้าน Call Center
การช่วยพนักงานแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
      1. บทบาท และ หน้าที่หลักของการเป็นหัวหน้างาน: Supervisor
          (รวมถึงบทบาทการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงาน)
      2. เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง
      3. เข้าใจลักษณะของงาน Call Center ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
การผลักดันปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้น-กำหนดตารางการประชุม
      4. การสร้างวัฒนธรรมให้ลูกน้องระบายความเครียด
      5. การสั่งงาน และ การสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      6. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผลสำหรับงาน Call Center
      7. การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน
      8. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งลูกน้อง
      9. การจูงใจ และ การชมเชย
      10. การกล่าวตักเตือน
      11. เรียนรู้สไตล์ตัวเองในการเป็นหัวหน้างาน
      12. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 196 ครั้ง

Engine by shopup.com