โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารจัดการเปลี่ยนจากคำร้องเรียนเป็นความพอใจ


หลักสูตร การบริหารจัดการเปลี่ยนจากคำร้องเรียนเป็นความพอใจ

-ระดับหัวหน้างาน-

 

 วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล
          การบริหารการบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการ หากองค์การใดไม่เน้นการบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้บริหาร ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารการบริการ จนสามารถส่งมอบบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้สัมผัสแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริการอย่างเป็นระบบ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์ด้านการบริหารการบริการ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การบริหารการบริการ
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในองค์การและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางแผน และการแก้ปัญหา

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. ความสำคัญของการบริหารการบริการ
     2. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารต่อการบริหารงานบริการ
     3. องค์ประกอบการบริการ- สิ่งที่องค์กรต้องทำ เพื่อสร้างบริการที่ดีเลิศ
     4. การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
     5. การสร้างแรงจูงใจในงานบริการกับลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา
     6. การสร้างวัฒนธรรมในงานบริการ
     7. กิจกรรม: การบริหารการบริการ
     8. Action Plan: สิ่งที่คุณจะทำเพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริการ
     9. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 150 ครั้ง

Engine by shopup.com