อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 

 

หลักการและเหตุผล

        ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร หรือจดหมาย Email  เนื่องด้วย จดหมายและ Email เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้ นอกจากนี้ Email ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่นับวันจะเพิ่มอิทธิพลต่อการใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีการตกลงทางธุรกิจ

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจในหลักการและเทคนิคในการเขียน E-Mail ที่ดี

2. เพื่อเรียนรู้รูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน E-Mail, จดหมาย และบันทึก

3. เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail

4. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเขียนในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้อง

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. มาตรฐาน (Standard)

- จุดมุ่งหมายของการสื่อการเขียน (Business writing purpose)

- ความสำคัญและหลักการในการ “เขียนที่ดี” เชิงธุรกิจ (Effectiveness of business writing)

- มาตรฐานการพัฒนา และ ขั้นตอน การ “เขียนที่ดี” (Basic for good business Writing skills)

- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการ “เขียนที่ดี” (English business writing Technic)

2. กลยุทธ์ (Strategies)

- กลยุทธ์ และ กระบวนการ “นักเขียนที่ดี” (Standard and  process of  good writing strategies)

- รูปแบบการเขียน “จดหมาย” “บันทึก” และ “E-mail”  (Standard  Patterns of Letter,  Memo  and  E-mail)

3 กรณีศึกษากลุ่ม และ ฝึกปฏิบัติ (Group Case Study / Workshop)

- ฝึกปฏิบัติกลุ่ม (Group Case Study)

- การนำเสนอผลงาน (Presentation)

- การประเมินผล (Analysis)

4. สรุปผล - คำถาม / คำตอบ (Conclusion - Q & A)

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 

 

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 164 ครั้ง

Engine by shopup.com