โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อ.สุเทพ

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์”

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ 

หลักการและเหตุผล

      การวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (HRIT: Human Resource Management by Information Technology) ต้องฝึกฝนให้ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการปฏิบัติงาน การเพิ่มผลผลิต และการตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในเชิงบวก ตลอดจนงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

      หลักสูตรนี้ได้รวบรวม เทคนิคการประยุกต์ MS-Excel ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน HRIT ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองสำหรับงาน HRIT การคำนวณอายุ การหาจำนวนชั่วโมงการทำงาน OT การหาวันครบทดลองงาน หรือแม้แต่การสร้างแบบฟอร์มรายงานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรผ่านรูปแบบการใช้เครื่องมือ MS-Excel รวมถึงวิธีการบริหารจัดการฐานข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพ ที่ช่วยให้ผู้ที่ผ่านการอบรมใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกลับไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการพัฒนางานด้าน HRIT ได้

2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสร้างระบบงาน HRIT ได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ MS-Excel ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการบรรยาย

ลำดับที่

รายละเอียดหลักสูตร

1

เรียนรู้เทคนิคการสร้างสูตรคำนวณ

2

เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดจากสูตรการคำนวณ

3

เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันทางด้านงาน HRIT และการเขียนเงื่อนไขเฉพาะสายงาน

4

เรียนรู้และสร้างระบบการแจ้งเตือน สำหรับงานด้าน HRIT เช่น ระบบการหาวันครบทดลองงานจากวันเริ่มงาน, ระบบการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดต้องประเมินผลล่วงหน้า เป็นต้น

5

เรียนรู้การจัดการข้อมูลระบบวันที่และเวลาด้วยฟังก์ชัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับงาน HRIT

6

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันสำหรับการบริหารจัดการงานประเภท ขาด ลา มา สาย หรือนับจำนวนแบบอัตโนมัติ

7

เรียนรู้วิธีการสร้างแบบฟอร์มบันทึกการทำงานล่วงเวลา (OT) และการคำนวณ OT แบบอัตโนมัติ

8

เรียนรู้วิธีการสร้างระบบประเมินผล และการสืบค้นฐานข้อมูล

9

เรียนรู้การคำนวณหาอายุงาน และสิทธิวันลาพักร้อนตามช่วงอายุงาน

10

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเพื่อจัดการข้อมูลประเภทข้อความ เช่น การแยกคำนำหน้า ชื่อสกุล, การแยกคำนำหน้า ชื่อ สกุล ออกจากกันด้วยสูตร, การตัดคำ ข้อความหรือตัวเลข เป็นต้น

11

Workshop: การสร้างรายงานประจำเดือนแบบอัตโนมัติ

13

เก็บตกปัญหาการใช้งาน “การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์”

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 309 ครั้ง

Engine by shopup.com