โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Business Speaking ดร.อิสรกุล

 

Business Speaking

           

วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัยเอกชน
วิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลวัย ทำงานและผู้บริหาร

เจ้าของผลงาน

“คิดไทยพูดอังกฤษ”

หลักการและเหตุผล

        การพูดภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกับการพูดภาษาไทย ที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุ่งหมายให้พูดได้นั้นยังไม่เพียงพอ   แต่จะต้องเรียนรู้ถึงระดับและสำนวนที่เหมาะสมในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

        ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพ ด้วยเหตุนี้หลักสูตร  Business Speaking จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุสู่การพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างคล่องแคล่วและเหมาะสมต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อความคิดเป็นภาษาอังกฤษโดยการพูดได้อย่างไม่ติดขัด

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ สำนวน และคำศัพท์ที่เหมาะสม เพื่อพูดโต้ตอบในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารทางโทรศัพท์, การสื่อสารในการประชุม รวมทั้ง Presentation โครงงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆในการควบคุมการสนทนาภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ

 

 

หัวข้อการบรรยาย

หัวข้อที่ 1 ชั่วโมงที่  1-3

        1. เรียนรู้และฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษอย่างไม่ติดขัด โดยฝึกบรรยายความคิดเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อที่ 2 ชั่วโมงที่ 4-6

         2. ฝึกพูดสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ

                - ฝึกสนทนาโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

                - ฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุม

                - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อ Presentation

หัวข้อที่ 3 ชั่วโมงที่ 7

          3. เรียนรู้เทคนิคเพื่อควบคุมการสนทนาภาษาอังกฤษให้ ตรงตามเป้าหมาย               

                  -  ฝึกถาม และตอบอย่างตรงประเด็น

                  - เรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ

 

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 170 ครั้ง

Engine by shopup.com