อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR ดร.กฤติน

 

 

หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR

 

 วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็ง

 

 

หลักการและเหตุผล
             ตัวชี้วัด (KPIs) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบันของการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งช่วยทั้งในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นมาตรวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าปัญหาและความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณให้กับผู้บริหารขององค์กรในระดับต่างๆได้ทราบถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ยุทธวิธีและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อจะได้ตอบสนองปรับตัวเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
            สำหรับตัวชี้วัดในหน่วยงานHR ก็สามารถปรับมาเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้จริงตามที่ผู้บริหารองค์กรต้องการการวัดผลการดำเนินงาน อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่ใช้ตัวชี้วัดแบบเดิมๆ เหมือนที่เคยปฏิบัติกันอยู่

 

 

วัตถุประสงค์
      1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและเข้าใจเทคนิคขั้นตอนในการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
      2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการใช้ติดตามและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานตามภารกิจของฝ่ายงานต่างๆ
      3. ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
      4. ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำข้อมูลแบบฟอร์มที่ทางวิทยากรกำหนดให้ สามารถดำเนินการไปปรับใช้กับองค์กรได้
      5. ผู้สัมมนาสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แชร์ข้อมูล  จากผู้เข้ารับการสัมมนาด้วยกัน และสามารถต่อยอดการจัดแผน action planได้เป็นอย่างดี

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. ความสำคัญของการประเมินผลการดำเนินงานต่อความสำเร็จขององค์กร
     2. การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดในเชิงระบบของกระบวนการธุรกิจ
     3. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน HR
     4. การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของบริษัท กระจายสู่ฝ่ายงาน HR  เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย   
     5. กระบวนการ การจัดทำแผน Action Plan  ของบริษัท มาเป็นกรณีศึกษา
     6. วิธีการออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ
     7. การจัดทำแบบฟอร์ม จากแผนองค์กรลงสู่แผนงานของ  HR
     8. การออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Based KPIs)
     9. การกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดหน่วยงาน
    10. การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล
    11. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com