อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร THE STRONG HR FOR NON-HR อ.สุกิจ

 

 

หลักสูตร THE STRONG HR FOR NON-HR

ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน

 

 
วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล
          หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานทุกฝ่ายควรทราบ เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน และจะทำอย่างไรให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นคำถามที่ต้องการหาคำตอบจากทุกองค์กรที่เน้นและได้เห็นความสำคัญของการดูแล รักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ้ฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงได้ออกจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทุกองค์กรก็จะต้องพยายามสร้างหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ถูกความต้องการระหว่างนโยบายขององค์กรกับแนวทางหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาพนักงานในองค์กรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านต้องพยายามเสาะแสวงหาเครื่องมือหรือระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา(HRM+HRD)ทั้งระบบทั้งองค์กรที่จะขับเคลื่อนตอบรับทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างแข็งแรง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่สุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. THE STRONG HR REGULATION
          - อะไรคือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
          - ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
     2. THE STRONG HR CONNECTIVITY
          - ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ที่ควรทราบของหัวหน้าฝ่ายใน HR
          - บทบาทของผู้ที่รับชอบในฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับหัวหน้าฝ่าย
          - ประโยชน์ที่หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆได้รับจากการบริหาร HR
     3. THE STRONG HR FORMAT (HRM+HRD)
     4. THE STRONG HR PARADIGM CONCEPT
     5. THE STRONG HR PATTERN
     6. THE STRONG HR DIRECTION TO THE ORGANIZATION
     7. 4 DIMENSION PROCESS FOR THE STRONG HR
          - COMPETENCY MODEL
          - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
          - PEOPLE &TEAM MANAGEMENT
          - ORGANIZATION DEVELOPMENT
      8. 6+2 THE STRONG HR BLUEPRINT
          (COMPETENCY BASED)
      9. 6+2 THE STRONG HR IMPLEMENTATION
     10. THE STRONG HR STRATEGIC DIRECTION
           (COMPETENCY PEOPLE STRATEGY)
     11. Workshop: THE STRONG HR CHECK UP
     12. Workshop: THE STRONG HR SET UP
     13. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 179 ครั้ง

Engine by shopup.com