โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร ทักษะและลูกล่อลูกชนของ “IT Consultant”

ทักษะและลูกล่อลูกชนของ  “IT Consultant”

 

 

หลักการและเหตุผล

       ที่ปรึกษา คือ ผู้ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้นั้นมีความถนัด โดยมีบทบาทเป็น “ ผู้ผลักดัน” ความคิดและแนวทางการปฏิบัติ ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้น  ดังนั้น  การเป็นที่ปรึกษาที่ดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษา ตลอดจนกระบวนการ การให้คำปรึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

      หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองให้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลักษณะธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า ลักษณะการให้บริการอย่างที่ปรึกษา วิธีการเข้าถึง และกระตุ้นลูกค้า (User) ให้สามารถบอกถึงความต้องการได้อย่างครบถ้วน  พร้อมด้วยเทคนิคการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จของงาน  รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทำ Workshop และ กิจกรรมการเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ผู้เข้าอบรม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จนกลายเป็นจุดแข็งและได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 บทบาทและหน้าที่

1. บทบาทหน้าที่ และ ทักษะจำเป็นของ “IT Consultant”

Module 2 การนำเสนออย่างมืออาชีพ

2. การเข้าใจลักษณะเฉพาะและวิธีการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

3. การวิเคราะห์ปัญหา และ ความต้องการของลูกค้า

4. เทคนิคการนำเสนองาน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

5. กิจกรรม Workshop: การนำเสนออย่างมืออาชีพ

Module 3 การให้คำปรึกษา และ การสอนการใช้โปแกรมอย่างมืออาชีพ

6. เทคนิคการสอนการใช้โปรแกรมให้กับลูกค้า

7. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแบบ “IT Consultant”

8. เทคนิคเฉพาะของการให้คำปรึกษา

- แบบตัวต่อตัว

- แบบทางโทรศัพท์

9. เทคนิคการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

10. กิจกรรม Workshop: การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

Module 4 เทคนิคอื่นๆ

11. ทักษะลูกล่อลูกชนอื่นๆ

12. สรุป คำถามและคำตอบที่ต้องการรู้

 

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 189 ครั้ง

Engine by shopup.com