อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ_พงศา 

 

 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 วิทยากร: อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

 

 

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือ
       - มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น
          กรณีใช้   Level Production Plan , Chase Plan หรือ ใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
       - การวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งในมิติภารกิจและมิติของเวลา

 

หลักการและเหตุผล
           จากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุด พบว่าปัญหาสูงสุด 2 อันดับแรกก็คือ การสรรหาพนักงานมีแนวโน้มหายากขึ้น และการขาดการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งผลการสำรวจยังบอกอีกว่าทั้ง 2 ปัญหานี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้า นั่นหมายความว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศเทศไทยกำลังอยู๋ในยุคของการขาดแคลนแรงงาน และจะมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมูลประชากรศาสตร์ของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงจำเป็นต่อทุกกิจการ

 

 


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
     2. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์องค์การ
     3. ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคน
     4. การวิเคราะห์งานเพื่อหาคุณสมบัติของคนที่เหมาะสมกับงาน
     5. เทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลัง
         - เทคนิคเชิงปริมาณ
         - เทคนิคเชิงคุณภาพ
         - Benchmarking
     6. วิธีการในการวิเคราะห์อัตรากำลัง
         - การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods)
         - การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)
         - การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)
      7. กรณีศึกษา ต้นทุนแรงงาน อัตราการสูญเสียของกำลังงาน ฯลฯ
      8. เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังในหน่วยงาน
      9. การบริหารแผนกำลังคนในองค์กร กรณีเกิน กรณีขาดอัตรากำลัง
      10. การบริหารจำนวนแรงงานให้เหมาะสม กรณีตัวอย่างสายการผลิต สายงานขาย
      11. แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com