โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร แผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCM อ.สุกิจ

    แผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCM
(Business Continuity Management)

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหตุผล

       การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การจัดทำแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติของการจัดทำแผนโดยมีความเข้าใจในกลยุทธ์บริษัทและประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ รวมถึงสามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของงานในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการบริหารแผนงานได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อหน่วยงานและองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทและหน่วยงาน สามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของธุรกิจหรืองานในอนาคตได้รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในและนอก

3. สามารถประยุกต์ใช้จากแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือจากประสบการณ์ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ทำไมแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องถึงมีความสำคัญ ?

2. Workshop : ปัญหาของแผนดำเนินการธุรกิจ

3. สาเหตุที่สำคัญทำให้แผนดำเนินธุรกิจล้มเหลว

4. หลักการวางแผนดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

5. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน

6. กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง Smart เพื่อกำหนดแผนดำเนินธุรกิจ

7. วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์

8. เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS Matrix

9. ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน

10. เทคนิคและวิธีการจัดทำแผนงานทั้งระบบ

11. เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (Action Plan)

12. Workshop : Action Plan Activity Practice

13. การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน

14. Workshop : Business Continuity Management Case

15. สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 157 ครั้ง

Engine by shopup.com