โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด_อ.สุกิจ

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด

(Effective Negotiation Skills) 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหตุผล

       ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องเอาชนะคู่แข่งขันด้วยวิธีการ เรียนรู้ ฝึกฝนให้เพิ่มขึ้นและมากกว่า นอกเหนือจากการเรียนรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  ตลอดจนนโยบายธุรกิจที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแล้ว  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบ   ที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง  ทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองซึ่งมีตั้งแต่การเตรียมตัวการศึกษาคู่แข่งขัน และกระบวนการในการเจรจาต่อรอง  ล้วนแต่ต้องอาศัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่มุ่งเน้นให้นักบริหารหรือผู้ปฏิบัติการได้เข้าใจถึงทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง  เพื่อให้ได้รับความสำเร็จ (Win-Win-Position)  ดังนั้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะในตลาดได้ จะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพราะตลาดในปัจจุบัน เป็นของผู้ซื้อ ที่มีโอกาสในการเลือกซื้อมากมาย และหลากหลาย พนักงานหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานขาย จำเป็นต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิงและแยบยล จึงจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในที่สุด รวมถึงการครองใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจา ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

2. เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

 

หัวข้อการบรรยาย

1. แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองในเชิงกลยุทธ์

2. แนวทางในการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

3. ฝึกปฏิบัติร่วมกัน ช่วยกันคิด (Workshop) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

4. กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง

5. ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมในการเจรจา

6. เทคนิคการดำเนินการเจรจาต่อรอง

7. การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณในการเจรจาอย่างตรงประเด็น

8. ฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) --> พื้นฐานการเจรจา

9. การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอในการเจรจา

10. ขั้นตอนการจับสัญญาณ และรวบรวมสรุปประเด็น

11. เคล็ดลับการเจรจาต่อรองขั้นสุดท้ายก่อนปิดการเจรจา

12. การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

13. วิธีการในการทำข้อตกลงการเจรจาต่อรอง

14. ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

15. ฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) --> ทักษะการเจรจาต่อรองเต็มรูปแบบ

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 345 ครั้ง

Engine by shopup.com