อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (QCC)_อ.ไพรัช

 

 

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบคุณภาพ QCC

  

วิทยากร: อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาล

 

หลักการและเหตุผล
          การบริหารจัดการระบบคุณภาพถือเป็นการจัดการที่มีความสำคัญสูงในการที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ กระบวนการจัดการคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรถือเป็นรากฐานที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อผลผลิตที่ได้ การจัดการคุณภาพช่วยปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องต่างๆในกระบวนการทำงาน และช่วยปรับปรุงให้กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
         ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สามารถกำหนดแผนการในการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นระบบในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้แนวคิดและการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหา ลดเวลาที่สูญเสีย ลดต้นทุน ลดการผลิต ทำให้งานที่ได้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“ควบคุมคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ”

 

 


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     2. องค์ประกอบของระบบบริหารองค์กรคุณภาพ
     3. ประโยชน์ 3 ด้านของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     4. แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     5. แผนการดำเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     6. โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     7. การดำเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 7 ขั้นตอน
     8. การวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     9. การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     10. การนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     11. การประเมินผลการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
     12. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
     13. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
           - ให้โจทย์การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
           - วิเคราะห์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
           - นำเสนอถึงการแก้ไขปัญหาและจัดการให้เกิดคุณภาพ
           - ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
           - วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
      14. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
      15. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 145 ครั้ง

Engine by shopup.com