หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูหน้า

หลักสูตร จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ_อ.สุกิจ

 

จับมือปั้น Competency–Based Model
จากความฝันสู่ความสำเร็จ
Competency–Based Model Management (CBM)

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหตุผล

       นักวิชาการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ได้พยายามหาคำตอบที่จะตอบโจทย์เรื่องการค้นหาและพัฒนาศักยภาพหรือความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่แท้จริงของบุคคล ซึ่งได้ถูกเรียกกันว่า Competency และได้ถูกนำมาใช้ในระยะเวลามานานพอสมควร เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในวงการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมากมายและบางองค์กรก็ได้นำระบบ Competency–Based Learning มาเป็นรากฐานของการวางระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบที่เรียกอีกอย่างว่า Competency–Based Model วิเคราะห์เจาะลึกการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องความต้องการในด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของกรองค์กรที่เกี่ยวกับขีดความสามารถของบุคคลในองค์กรทั้งระบบในด้านทรัพยากรบุคคลที่เกิดจาการวางระบบรากฐานของ Competency  เพื่อตอบสนองการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและให้ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากรนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1. ความรู้ ความเข้าใจในด้าน Competency–Based Learning ทั้งระบบในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency–Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ต่อยอดการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

4. เพิ่มศักยภาพในด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency

2. Competency คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?

3. กระบวนการที่มาที่ไปของ Competency ไปสู่ Learning Organization (องค์กรแห่งการเรียนรู้)

4. กระบวนการสร้าง Competency–Based Learning (CBL)

5. กระบวนการสร้าง Competency–Based Management (CBM)

6. การสร้าง Competency-Based Model ทั้งระบบ

7. การจัดตั้งคณะทำงาน Competency–Based Management

8. ประเภทของ Competency ที่จำเป็นต้องรู้

9. ขั้นตอนการหา Core Competency เชิงปฏิบัติ     

10. ขั้นตอนการหา Functional Competency เชิงปฏิบัติ

11. การประเมิน Competency และการกำหนดระดับความคาดหวัง

12. การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA) (การประเมินหาช่องว่างความสามารถ)

13. เทคนิคการสร้างแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM

14. แนวทางการสร้างแบบประเมิน Competency รายบุคคล แบบ CBM

15. การนำ Competency-Based Model ไปใช้ในแนวทางการบริหารงานบุคคล

16. Competency Dictionary & Case Study (CBM)

Workshop : Set Up Competency–Based Model Management

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 326 ครั้ง

Engine by shopup.com