อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม _ดร.พิพัฒน์พล

 

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   

(Training Evaluation Follow-up and ROI)

 


วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
     2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
      1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
      2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
         WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น 
     3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
     4. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
     5. การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)
     6. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล
     7. การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
         WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน
     8. การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค
         - การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
         - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)
         - การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)
         - การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)
     9. สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม
         - ค่าใช้จ่ายโดยตรง
         - ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม
         WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม
      10. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction
     11. วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม
           - สูตร 1      ROI = ค่าใช้จ่ายX100

                                      ต้นทุน
           - สูตร 2      ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)
           - สูตร 3      ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)
            WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3
         - ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
         - ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
         - ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน
         - ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง
         - ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
         - ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน
      12. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 555 ครั้ง

Engine by shopup.com