อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ ดร.พิพัฒน์พล

 

หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ

Competency Based Interview Workshop

 


วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

 

หลักการและเหตุผล
          การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรกับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการ  เปรียบเทียบที่มีนัยความสำคัญแอบแฝงอยู่บ้างซึงต้องตรงใจตัวเราและคณะกรรมการการตัดสินเพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้วจึงมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเราแต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกชีวิตคู่นั้นเรามักใช้ความรู้สึก (Touch & Trust Feeling)เป็นหลักสำคัญของการตัดสินว่า “คนนี้แหละใช่เลย”

          แต่การคัดเลือกบุคลากรองค์กรไม่สามารถใช้ความรู้ของผู้สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังต้องใช้

เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนอก (HR Outsourcing  Services)  หรือจากการออบแบบจำลองสถานการณ์จริง(WorkSimulator)การใช้ข้อสอบต่างๆหรือการสัมภาษณ์อย่างมีระบบ

มาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการว่าจ้าง

          การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง โดยใช้ค่าชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน (Based Key Competencies)

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน
     2. เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่
     3. เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
      1. ความสำคัญของการสัมภาษณ์และการเตรียมพร้อมเพื่อคัดเลือกบุคลากร
     2. การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency Based
     3. การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสัมพันธ์กับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม  
         - Personality Assessment
         - Leadership Assessment
         - Service and Selling Assessment
         - Teamwork Assessment
            กิจกรรมเรียนรู้ : ฝึกทักษะการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัครงานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบ        
      4. การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3 หลักการ
          - CAN DO (ความรู้ และทักษะ)
          - WILL DO (ทัศนคติ)
          - WILL FIT (บุคลิกภาพ)
      5. การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
          - ก่อนการสัมภาษณ์
          - ระหว่างการสัมภาษณ์
          - หลังการสัมภาษณ์
      6. เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตาม Recruit by Competency Based
         - Step 1 Situation & Task
         - Step 2 Action
         - Step 3 Results
     7. การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนของพนักงานอย่างแท้จริง
     8. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
     9. ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
     10. WORKSHOP : (Group Discussion & Interview Workshop) การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based) กิจกรรมตัวอย่าง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการ can do, will do และ will fit


หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com