โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร_อ.พลกฤต


หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

(Total Quality Management)

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)      

          ในยุคที่มีสภาวะการแข่งขันที่เสรีมากขึ้น องค์กรจะมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้จะต้องมีสินค้าและบริการที่ดีเหนือคุ๋แข่งขันโดยต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า จนสามารถทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ประทับใจ เพราะธุรกิจย่อมอยู่ได้จากยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ จนสามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้า
          การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มุ่งเน้นการสร้างแนวคิดและทักษะให้พนักงานกำหนดกลยุทธ์จากการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) เพื่อมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าตามหลักการบริหารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค้าหรือให้เกินความคาดหวังของลูกค้าด้วยการนำเสนอสนิค้าและบริการที่มีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยความพึงพอใจสูงสุด
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคและเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารและผลักดัน TQM ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. กรอบแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
     2. TQM คืออะไร
     3. การบริการงานตามหลัก TQM
     4. องค์ประกอบ 3 ประการของ TQM (Concepts, Techniques, Vehicle)
     5. การสนับสนุน TQM จากบนลงล่าง (Bottom to Top)
     6. เครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส , QCC, KAIZEN, Ho-Ren-So
     7. การบริหารโดยกำหนดนโยบาย ( Policy)
     8. การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
     9. การสร้างแนวทางการดำเนินกิจกรรม TQM ทั่วทั้งองค์กร
     10. บทบาทของผู้นำระดับสูงในการผลักดัน TQM
     11. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ TQM ทั่วทั้งองค์กร
     12. สรุปการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com