โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 _อ.พลกฤต

 

หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส

(The process of implementation of 5S and 5S committee)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

หลักการและเหตุผล (Introduction)
        การจะดำเนินการ 5ส ให้เป็นรูปธรรมนั้นในขั้นตอนแรกเริ่มของกิจกรรม 5 ส คือการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์กร เพราะการมีคณะกรรมการ 5 ส ก็เปรียบเสมือนคณะผู้บริหารในการเป็นเจ้าภาพเพื่อให้กิจกรรม 5 ส นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีการบริหารงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อคอยสนับสนุนให้กิจกรรม 5 ส นั้นเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5 ส
     3. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. ภาพรวมของคณะกรรมการ 5 ส
     2. การประกาศนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง
     3. แนวทางการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส
     4. บทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
     5. การแบ่งพื้นที่ 5 ส ขององค์กร
     6. การบริหารระบบ 5 ส อย่างเป็นระบบ
     7. การสร้างคู่มือของ 5 ส
     8. การดำเนินการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
     9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ 5 ส แต่ละตัว
     10. การประเมินผลการจัดทำระบบ 5 ส
     11. Workshop/กรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ 5 ส
     12. สรุป/ถาม-ตอบ

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 


26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com