HIPO Training

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 530 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Modern Leadership for New Generation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Mindset Change to success

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา HR for Non Hr

อาจารย์ธนุเดช ธานี 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม 4 G Marketing (การตลาดในยุค 4 G)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Selling Skills

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Graphic design and Publishing

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Development

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com